Shaping the debate: the gay civil rights movement and portrayal of homosexuality in American news and entertainment media

Abstract

Práce se zabývá zobrazením homosexuality a občanských práv gayů americkými médii a jak prezentace homosexuality ovlivňuje smýšlení společnosti prostřednictvím masové komunikace. Teoretická část se věnuje homosexualitě z hlediska jejího mediálního zobrazení od 50. let minulého století do současnosti. Značná část práce se zabývá klíčovými událostmi za dovoláváním se občanských práv gayů a jejich prezentací v mediích. Praktická část zahrnuje výzkum založený na dotazníkovém šetření a rozhovoru s panem Jiřím Marečkem, Ing., členem správní rady Jihočeské Lambdy České Budějovice. Výzkum prokázal generační rozdílnost názorů v pohledu na homosexualitu a jejímu mediálnímu vlivu na společnost. Cílem práce bylo podání uceleného obrazu o zobrazení homosexuality médii, zvláště o občanských právech gayů a působení masmédií na utváření mínění společnosti.ObhájenoThe thesis deals with the portrayal of homosexuality and gay civil rights by American media and how the presentation of homosexuality affects the society mentality by the mass communication means. The theoretical part is focused on homosexuality in terms of its medial portrayal from the 50's of the last century to the present. The significant part of thesis occupies with the key events claiming the gay civil rights and their presentation in the media. The practical part includes research based on a survey and interview with Mr. Jiří Mareček, Ing., who is a member of the Management Board of the association of Lambda České Budějovice. The research has shown a generational divergence of opinions in view of homosexuality and its medial influence on the society. The objective of the present thesis is to provide a comprehensive depiction of medial portrayal of homosexuality, particularly of the gay civil rights and the influence of mass media in the society opinion shaping

Similar works

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.