Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

Abstract

Tepelné vlastnosti tenkých vrstev deponovaných na obráběcí nástroje mají velký vliv na průběh řezného procesu. Z podstaty řezného procesu jako fyzikálně-mechanického děje vyplývá, že zde dochází k přeměně vstupní energie na energii vynaloženou na tvorbu třísky a tím i k obrobení samotného obrobku. Při tomto procesu dochází k přeměně vstupní energie na energii tepelnou. Obecně platí, že na tvorbu tepla na břitu nástroje se spotřebuje až 90% vstupní mechanické energie. Na přerozdělení tepelných toků mezi třískou, obrobkem a nástrojem se významnou měrou podílí vrstvy deponované na obráběcí nástroj. Velký vliv mají především jejich některé tepelné vlastnosti jako jsou povrchová tepelná vodivost, tepelná difuzivita apod. Dosud nevyřešeným problémem zůstává volba správné metodiky pro měření tepelných toků odehrávajících se v místě řezu

Similar works

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.