Improving of the Power Transformer Parameters

Abstract

Disertační práce se zabývá zlepšováním parametrů vybrané části výkonového transformátoru ? elektroizolačního systému olej-papír, prostřednictvím aplikace olejů s vysokým bodem hoření. Práce se zaměřuje na aplikovatelnost těchto kapalin ve výkonovém transformátoru, výběr nejvhodnějších způsobů diagnostiky, včetně vlivu dílčích degradačních mechanismů na změnu vybraných diagnostických parametrů a určení jejich limitních hodnot. Dále je studován vliv elektrické a kombinované elektrické a tepelné degradace na životnost elektroizolačního systému olej-papír s běžně používanými i perspektivními oleji. Závěrem jsou uvedeny přínosy práce, její celkové shrnutí doplněné o získané poznatky a naznačení dalších možných směrů vývoje aktivit ve studované oblasti.Katedra technologií a měřeníObhájenoThe aim of this thesis is improvement of the selected part of power transformers ? Oil-paper insulating system. It is achieved due to application of environmentally friendly oil with higher flash point. Thesis deals with aspects of application these oils in the power transformer. It include choosing the best possibilities of diagnosing the insulating system, influence of degradation mechanism on changing their important diagnostic parameters and determining the parameter limit values. Influence of electrical degradation and combined electrical and thermal degradation on lifetime of insulating system with mineral and environmental friendly oils was studied as well. At the end are described the main contributions of thesis and its conclusion with the possibilities of new ways of research in this area

Similar works

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.