Article thumbnail

The position and strategy of a car dealing company

By Kateřina Gažová

Abstract

Cílem této bakalářské práce je charakteristika postavení a strategie firmy J. Přibyl, s. r. o., která využívá podnikatelského konceptu společnosti Nissan prostřednictvím franchisingu, a formulace vhodných doporučení pro tuto firmu. Hlavní metoda, použitá pro zhodnocení těchto aspektů, je situační analýza, která zobrazuje jak vnější, tak vnitřní prostředí podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou zpracovány základní pojmy problematiky franchisingu, marketingového mixu a strategického plánování. Podle výchozích teoretických podkladů je zpracována praktická část, která je zaměřena na představení vybrané společnosti, podnikající na základě franchisingové smlouvy, popis prodejní strategie podniku a analýzu prostředí. Dále je provedena SWOT analýza a na jejím základě jsou formulovány výchozí podstrategie. Závěrem práce jsou představeny návrhy a opatření, jejichž cílem je zlepšení konkurenceschopnosti vybraného podniku.Katedra marketingu, obchodu a služebObhájenoThe aim of this bachelor thesis is to describe the position and strategy of the company J. Přibyl, s. r. o., which uses the business concept of Nissan Company through franchising, and to recommend appropriate suggestions for it. The main method used for the assessment of these aspects is a situation analysis that shows the internal and external environment of the company. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part describes the basic definition of franchising, marketing mix and strategic planning. The practical part is based on the theoretical background. This part introduces the chosen company, which business is based on a franchise contract, and describes its sales strategy and business environment. Further the SWOT analysis defining initial sub-strategies is presented. The last part introduces suggestions how to improve the competitiveness of the company

Topics: franchising, marketingový mix, podniková strategie, SWOT analýza, franchising, marketing mix, business strategy, SWOT analysis
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/12613
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/12... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles