Article thumbnail

Financial Analysis of the real Enterprise

By Eva Fialová

Abstract

Předložená práce se skládá z teoretické a praktické části a je dělena do 5 kapitol. Jejím cílem bylo analyzovat ekonomickou situaci společnosti Europap, spol. s r.o., zhodnotit zjištěné ekonomické výsledky a podat návrh na jejich optimalizaci. V práci je vymezena problematika finanční analýzy nejprve na teoretické bázi a poté je přistoupeno k aplikaci u konkrétního podniku. Práce dále obsahuje představení společnosti Europap, spol. s r.o.. V praktické části je provedena finanční analýza, kde jsou zpracována data za období 2003 - 2012. Finanční analýza interpretuje údaje obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a ve výkazu cash flow. Bylo provedeno vyhodnocení finanční situace pomocí ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Dále byly vyhodnoceny soustavy ukazatelů: Kralickův rychlý test, Altmanův model, index IN a ekonomická přidaná hodnota EVA. Z analýzy poměrových ukazatelů a také z vývoje soustav ukazatelů je patrno, že společnost měla v letech 2003 2007 stabilní postavení na trhu. V roce 2008 však došlo k negativnímu finančnímu vývoji společnosti, spojené s příchodem celosvětové finanční a hospodářské krize a tento trend se držel ještě v roce 2011. Nepříznivý vývoj se společnost snažila eliminovat důsledným snížením všech zbytných provozních nákladů, došlo k přehodnocení struktury vedoucích pracovníků ve výrobě, posílení oddělení obchodního oddělení pro tuzemský trh a v průběhu roku 2012 je viděl mírný posun k lepšímu vývoji. Po intenzivním jednání se zahraničními partnery hlavně v Německu se podařilo získat nové zakázky na zpracování papíru a stálé postavení si společnost udržela i na tuzemském trhu. V práci jsou koncipovány závěrečná doporučení pro podnik Europap, spol. s r.o., která vyplývají z provedené finanční analýzy.Katedra financí a účetnictvíObhájenoPresented thesis comprises both theoretical and practical parts and is further divided into 5 sections. The object of this thesis is to analyze economic state of affairs of Europap, Ltd. Company; to evaluate factual economic results; and to put forward proposals on how to optimize these results. The thesis addresses the premise of Financial Analysis and its subsequent application to a specific enterprise.Europap, Ltd. Company is introduced, followed by Financial Analysis of its data from 2003 2013. It utilizes information from Balance Sheets, Profit and Loss Statements as well as Cash Flow Statements. Financial state evaluation included indicators of profitability, activity, indebtedness and liquidity. Furthermore, the following Cumulative Indicators are examined: Kralicek's Quick Test, Altman's Model, IN Index and EVA (Economic Value Added) metrics. Concluding the work are recommendations for Europap, Ltd. Company, based on the results of the performed Financial Analysis

Topics: finanční analýza, rentabilita, likvidita, ekonomická přidaná hodnota, optimalizace finanční situace, financial analysis, profitability, liquidity, economic value added, optimization of financial position
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/12161
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/12... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles