Article thumbnail

Guaranty

By Andrea Nácalová

Abstract

Téma diplomové práce je ?Ručení?. Institut ručení patří mezi zajišťovací prostředky a je úpraven v občanském i obchodním zákoníku. Tato diplomová práce pojednává o ručení upraveném v občanském zákoníku. Diplomová práce obsahuje kromě úvodu a závěru šest kapitol. První kapitola diplomové práce je věnována vývoji institutu ručení, počínaje úpravou v Římském právu a konče dnes účinným zákoníkem v době, kdy prošel rozsáhlou postsocialistickou novelizací. Následující kapitola obsahuje podrobný popis institutu ručení v občanském zákoníku. Dále se zaměřuje na sporné otázky, které vznikají mezi právními teoretiky v oblasti ručení. Třetí kapitola popisuje úpravu v obchodním zákoníku a současně se věnuje srovnání úpravy v obchodním zákoníku a v občanském zákoníku. Úpravě ručení v Novém občanském zákoníku je věnována čtvrtá kapitola diplomové práce. Kapitola chronologicky popisuje znění jednotlivých paragrafů a jejich srovnání s právní úpravou jak v občanském zákoníku, tak v obchodním zákoníku. Pátá kapitola popisuje právní úpravu ručení v bulharském právu, a to v zákoně o závazcích a smlouvách. Diplomová práce i v této kapitole popisuje jednotlivá ustanovení upravující ručení a v závěru bulharskou úpravu ručení srovnává s úpravou ručení v českém právu. Poslední kapitola se věnuje úvahám de lege ferenda a obsahuje návrhy změn v oblasti ručení.Katedra občanského právaObhájenoThe topic of this thesis is ?Guaranty?. The institute of juridical guaranty belongs among provisory measures and is covered by civic and business codes of laws. This thesis deals in six chapters with Guaranty from the point of view of ewly amended civic code of law. First chapter describes the development of the guaranty institute, beginning from old Romans and finishing with today?s code of law after it has gone through vast post-socialist amendments. Second chapter contains a detailed description of the institute of Guaranty in the Civil Code of Law. It also targets controversies raised by legal experts in the area of Guaranty institute. Third chapter describes arrangement of Guaranty in commercial code and compares the notion of it with that in the Civil Code. Fourth chapter is devoted to arrangement of Guaranty in new Civil Code. This chapter describes step by step the wording of particular paragraphs in both Civil Code and Commercial Code. Fifth chapter describes enactment of Guaranty in Bulgarian law, which is presented in the Law of Liabilities and Contracts. The thesis also in this chapter depicts particular definitions and compares them with those in Czech law. Last chapter is devoted to considerations de lege ferenda and suggests some changes in the field of Guaranty

Topics: ručení, ručitel, věřitel, dlužník, akcesorita, subsidiarita, guarantee, guarantor, creditor, debtor, accessory, subsidiary
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/8003
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/80... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles