Article thumbnail

Does evil exist?

By Sandra Svobodová

Abstract

Tato bakalářská práce přináší relativně ucelený pohled na problematiku zla. Fenomén zla je zkoumán ze tří různých hledisek, které se snaží uvést původ zla, jeho příčiny a nastínit možná řešení, jak se vyvarovat masivnímu rozšiřování zla. Ve druhé kapitole této práce se nahlíží na zlo z pohledu psychologie, další kapitola se zabývá zlem z filozoficko-teologického pohledu a v poslední kapitole se pohlíží na problematiku zla ze sociobiologického hlediska. V každé kapitole jsou vyzdvihnuty hlavní pojmy tak, aby byla problematika zla přehledná a mohlo dojít ke srovnání jednotlivých pohledů. Práce by tak měla posloužit k lepší orientaci případným čtenářům.Katedra filozofieObhájenoThe Bachelor´s thesis introduces a relatively comprehensive perspective of the problem of evil. The phenomenon of evil is examined from three different perspectives, which try to state the origin of evil, its causations and to outline some possible solutions how to avoid a massive spreading of evil. In the second chapter of the thesis, evil is examined from a perspective of psychology, the next chapter deals with evil from philosophical and theological perspectives and in the last chapter, the problem of evil from a sociobiological perspective is explored. In every chapter, the main concepts are emphasised, so that the problem of evil can be clearly arranged and a comparison of individual perspectives can be carried out. Therefore, the thesis ought to help for a better orientation of potential readers

Topics: fenomén, zlo, psychologie, filosoficko-teologický pohled, sociobiologie, phenomenon, evil, psychology, philosophical and theological perspective, sociobiology
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Year: 2012
OAI identifier: oai:dspace5.zcu.cz:11025/4843
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11025/48... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles