Article thumbnail

Hur teoretisk kunskap eller praktiskt arbete påverkar elevers lärande beroende på vad som introduceras först

By Emmie Nilsson and Micaela Ohlson

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka och analysera vilken påverkan det har på elevers lärande beroende på om teori eller praktiskt arbete introduceras först i naturvetenskaplig undervisning. Under arbetets gång har lärande till största del kommit att handla om språkutveckling. I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer när vi intervjuade klasslärarna. De gjordes för att få reda på elevernas tidigare erfarenheter av arbete inom naturvetenskap samt om det fanns några anledningar till fördelningen av eleverna i de olika halvklasserna. Vi har även genomfört observationer. Först genomfördes en lektion där vi tog reda på elevernas förkunskaper. Därefter genomfördes fyra lektioner med lösningar respektive blandningar, där eleverna observerades. Data samlades in med hjälp av ljudinspelning som vi sedan transkriberade. Två av fyra lektioner introducerades med praktiskt arbete först och de två andra lektionerna introducerades med teori först. Avslutningsvis genomfördes en lektion där fokus låg på utvärdering av hur eleverna tillägnat sig de nya kunskaperna beroende på om praktiskt arbete eller teori introducerades först i undervisningen genom att eleverna återigen fick fylla i sina tankekartor som de även fått göra i förkunskapslektionen. När vi har tolkat all data vi samlat in har vi använt oss av innehållsanalys. Resultatet blev att utifrån elevernas tankekartor kunde vi se att eleverna hade utökat sina ord och förklaringar och överlag hade deras kunskap förbättras. Vi fick även ett resultat som visade på att beroende på om praktiskt arbete eller teori introducerats först kunde små skillnader synliggöras som till exempel motivation samt kreativitet. Det fanns även skillnader i elevernas språkutveckling i hur de använde vardagsspråk, hybridspråk och skolspråk beroende på om praktiskt arbete eller teori introducerats först.   Slutsatserna blev att det inte har någon markant betydelse för elevers lärande om teori eller praktiskt arbete introducerats först. Ytterligare slutsatser är att det är nödvändigt att ha avsatt tid i lektionen för att eleverna ska få möjlighet att föra samman teori och praktiskt arbete för att det ska bidra till ett meningsfullt lärande där de kan se helheten. En annan slutsats är att i lektioner där praktiskt arbete introducerats först kan man se att eleverna gått från vardagsspråk till hybridspråk till skolspråk och i lektioner där teori introducerats först har eleverna gått från vardagsspråk till skolspråk nästan direkt

Topics: children, classroom, framework, introduction, learning, practical work, science, student, teacher, teaching, theory
Publisher: Malmö högskola/Lärande och samhälle
Year: 2017
OAI identifier: oai:muep.mau.se:2043/23082
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2043/230... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.