Genètica aplicada a la clínica neurovascular

Abstract

En aquesta tesi doctoral es descriuen els resultats de l'estudi farmacogenètic Geno-tPA, en el qual es va analitzar el paper de centenars de polimorfismes (SNPs) en la resposta al tractament trombolític de l'ictus isquèmic: recanalització arterial una hora després de la infusió, reoclusión arterial després d'haver recanalitzar, aparició de transformació hemorràgica iatrogènica i mortalitat intrahospitalària. Els resultats van ser confirmats en una altra cohort independent, sempre que la variable d'estudi pogués ser determinada. Es van generar models predictius amb les dades genètiques i clínics, que van ser validats en sèries clíniques independents. A més, es van realitzar estudis funcionals amb els polimorfismes associats per determinar el mecanisme mitjançant el qual s'associaven amb la variable clínica d'estudi. Aquests assaigs van incloure RT-qPCR, western blot, ELISA, nefelometria, proves de coagulació o arrays de proteïnes Searchlight. Finalment, es va seqüenciar la regió en desequilibri de lligament amb els millors marcadors per determinar si hi havia una altra variant funcional encara més associada al fenotip clínic que la inclosa en l'anàlisi inicial. Paral·lelament, es van implementar protocols de diagnòstic genètic per a les malalties monogèniques causants d'ictus CADASIL i CARASIL. Aquestes patologies es caracteritzen per presentar infarts llacunars repetitius d'inici tardà que condueixen a la demència vascular i la mort. Així, descrivim 2 noves mutacions causants de CADASIL a la nostra població, situades a l'exó 7 i 23 de NOTCH3, localitzacions infreqüents en l'espectre de la malaltia. Paral·lelament, descrivim el primer cas de CARASIL en població caucàsica per mutació a l'exó 4 del gen HTRA1, éssent recomanable la seva inclusió en el diagnòstic diferencial de les malalties de petit vas si el pacient presenta danys cerebrals, calvície primerenca i lesions a l'esquenaThis thesis describes the results of the Geno-tPA pharmacogenetic study, which analyzed the role of hundreds of polymorphisms (SNPs) in the response to thrombolytic treatmentof ischemic stroke: recanalization one hour after t-PA infusion, arterial reocclusion of the recanalized artery, presence of iatrogenic hemorrhagic transformation and in-hospital mortality. The results were confirmed in an independent cohort, provided the study variable could be determined. Predictive models generated with genetic and clinical data, which were validated in independent clinical series. In addition, we performed functional studies with the associated polymorphisms to determine the mechanism by which they are linked with the clinical variable. These trials included RT-qPCR, western blot, ELISA, nephelometry, coagulation or protein arrays Searchlight. Finally, we sequenced the region in linkage disequilibrium with the best SNP markers to determine whether there was another functional variant even more associated with clinical phenotype that those included in the initial analysis. In parallel, I implemented genetic testing protocols for monogenic diseases causing stroke (CARASIL and CADASIL). These diseases are characterized by repetitive lacunar infarcts leading to late-onset vascular dementia and death. Thus, we describe 2 new CADASIL-causing mutations in our population, located in exon7 and 23 of NOTCH3 gene, rare locations in the spectrum of the disease. In parallel, we describe the first case of CARASIL in Caucasian population by mutation in exon 4 of HTRA1 gene, being recommended its inclusion in the differential diagnosis of small vessel diseases if the patient suffers brain damage, early baldness and back injuries

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de Documents de la UAB

Provided a free PDF

This paper was published in Diposit Digital de Documents de la UAB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.