Article thumbnail

Nekustamā īpašuma objektu izvietojuma teritorijas telpiskā plānošana makroekonomiskajā un mikroekonomiskajā līmenī

By Tatjana Štaube and Ineta Geipele

Abstract

Mūsdienu ekonomikas lejupslīdes apstākļos Latvijas tautsaimniecības vienotais mērķis ir veicināt augstās pievienotās vērtības ekonomikas attīstību. Telpiskās plānošanas jēdzienam ir noteicošā loma uzņēmējdarbības vietas stratēģiskajā plānošanā. Plašākajā nozīmē teritorija ir esošā vai potenciālā uzņēmējdarbības vieta, kur satiekas trīs grupu intereses: iedzīvotāji; uzņēmējs un/vai investors un potenciālie darījuma partneri. Pētījuma mērķis ir integrēt telpiskās plānošanas jēdzienu un pielietojumu Latvijas lielformāta tirdzniecības centru tirgus analīzē makro- un mikroekonomiskajā līmenī. Rakstā tiek pievērsta uzmanība teritorijas jēdziena nozīmei nekustamā īpašuma objektu plānošanā, noskaidrojot, kas vietējiem uzņēmējiem ir jauns un interesants pētījuma objekts ar mērķi paaugstināt sava biznesa konkurētspēju un precīzāk noteikt tā izvietojuma vietu. Raksta nobeigumā ir apkopoti šādi galvenie secinājumi un izklāstīti priekšlikumi: Teritorija ir tā vieta, kur notiek ārējo un iekšējo aspektu mijiedarbe. Teritorijas izmantošana ir ekonomiski pamatota rīcība par konkrētā nekustamā īpašuma objekta veida un tipa atrašanos tajā, kas arī veicina un nosaka ilgtermiņa biznesa attīstības virzienu valstī. Pētījuma gaitā izstrādātās un rakstā piedāvātās teorētiskās vadlīnijas ir nekustamā īpašuma objekta stratēģiskā izvietojuma izvēles neatņemama daļa. Saasinoties konkurencei, tirdzniecības centri ar izdevīgo un perspektīvo atrašanās vietu ir konkurētspējīgāki un pievilcīgāki kā investīciju objekti. Saskaņā ar izpētes rezultātiem, lielformāta tirdzniecības centru tirgus Rīgā ir sasniedzis nobrieduma stadiju, kas skaidrojams ar 15 gadu laikā vairāku profesionālo Baltijas jūras reģiona attīstītāju un investoru lielo aktivitāti. Nākamais solis Latvijas lielformāta tirdzniecības centru dzīves ciklā ir to paplašināšanās, un tirdzniecības parku paradīšanās, kas sekmēs efektīvāku mārketinga darbību telpiskajā plānošanā, piesaistot pircējus no attālākajiem reģioniem un pastiprinot lojalitāti esošajā apkalpošanas tirdzniecības zonā. Pamatojoties uz oficiālo statistikas datu analīzes rezultātiem Eiropā vēl ir potenciālie lielformāta mazumtirdzniecības attīstības tirgi ar vairāk nekā 455 miljoniem patērētāju ar 4400 projektu vietām. Šajos tirgos priekšroka un iespējas ir nobriedušo tirgu dalībniekiem no Baltijas jūras reģiona un Rietumeiropas pārstāvjiem, tai skaitā arī profesionālajiem uzņēmējiem no Latvijas

Topics: space planning, territory, large scale shopping center
Publisher: RTU Izdevniecība
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:7637
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.