Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De klinische betekenis van de serumconcentraties van isonicotinezuurhydrazide en streptomycine

By J.L. de Graaff

Abstract

SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de invloed van de serumconcentraties van isonicotine- zuurhydrazide (INH) op de therapeutische resultaten bij patienten met longtuberculose. Ook de serumconcentraties van streptomycine (SM) zijn het onderwerp van een korte bespreking. Het eerste hoofdstuk beschrijft de ontwikke- ling van het onderzoek naar de INH-stofwisseling. Deze ontwikkeling blijkt nauw samen te hangen met die van de bepalingsmethode van INH en INH-metabolieten. Naar aanleiding van de grote individuele verschillen in INH-afbraaksnelheid wordt aandacht geschonken aan pu¬bhcatles. dIe wlJzen op de mogelijke consequenties hiervan ten aanZlen van de INH-therapie. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat een dosering van een half gram SM-sulfaat dd onvoldoende is wanneer de SM moet diffun- deren in avasculaire, necrotische gebieden om de bacterien te bereiken. Conclusie: Op grond van literatuurgegevens en de resultaten van ons onderzoek zouden we het volgende willen concluderen. 1. Het verdient aanbeveling INH te doseren naar de hoogte van de serumconcentraties van INH. Dit geldt o.i. voor elke vorfm van INH- behandeling. 2. Bij toediening van streptomycine verdient het aanbeveling,wegens de toxisache bijwerkingen ervan, de glomerulusfiltratie vooraf te bepalen (i.c. kreatinine verklaring ) en de dosering hierbij aan te passen. 3. Verder zal bij ontstekingsprocessen die met veel fibrose en necrose gepoaard gaan, moeten worden overwogen de dosering zowel van INH als van streptomycine te verhogen wegens de bemoeilijkte diffusie. 4. Het lijkt theoretisch mogelijk dat INH indien bij hoge serumconcentraties kunnen worden bereikt, kan bijdragen tot een gunstig therapeutisch resultaat bij lage graden van INH resistentie. ... Zie: Samenvatting en conclusies SUMMARY AND CONCLUSIONS This thesis describes the results of a study of the in¬fluence of serum concentrations of isonicotinic acid hy¬drazide (INH) on the therapeutic results obtained in pulmo¬nary tuberculosis. Serum streptomycin (SM) concentrations are likewise briefly discussed. The first chapter describes the evolution of the study of INH metabolism. This evolution proves to be closely cor related with developments in methods of determining INH and INH-metabolites. In view of the considerable individ¬ual differences in INH- decomposition, publications pointing out their possible consequences for INH-medication are discussed. Conclusion The data from the literature and our personal observations tend to indicate the following conclusions. 1 It is advisab Ie to determine the INH dosage on the basis of serum levels. This applies, in our opinion, to all forms of INH- treatment. 2 In the case of SM administration it is advisable -in view of toxic side-effects - first to determine the glo¬merularfiltration (creatinine-clearance), and to adjust the dosage to the results obtained. 3 In the case of inflammatory processes associated with pronounced fibrosis and necrosis, one should consider increasing the dosage, of INH and SM, in view of the impaired diffusion. 4 It is not unlikely that, at a low degree of resistance, partial success can nevertheless be obtained by high¬dosage INH therapy in the case of existent INH-resistance. ... See: Summary and conclusions

Year: 1965
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/4bc586ffd204d
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://irs.ub.rug.nl/ppn/82170... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.