Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het land om de stad, wat deert ons dat? Een studie naar de compensatiemogelijkheden voor het verlies van natuur- en landschapswaarden door stadsuitbreiding in het Reitdiepgebied bij Groningen

By Paul van Oostveen and Attie F. Bos

Abstract

Ruimte is een schaars goed in Nederland. Dit uit zich regelmatig in conflicten over het ruimtegebruik. Conflicten kunnen met name optreden als stadsuitbreiding natuur- en landschapswaarden bedreigt. De rijksoverheid onderkent dit probleem en heeft door middel van de Visie Stadslandschappen een discussie op gang gebracht over de mogelijkheden om verstedelijking en 'groen beleid' beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het begrip 'compensatiebeginsel' geïntroduceerd, dat wil zeggen dat het verlies aan landschapswaarden door o.a. de aanleg van wegen of stadsuitbreiding wordt gecompenseerd. De nog te bouwen woonwijk Reitdiep dient voor de gemeente Groningen als voorbeeldproject conform de Visie Stadslandschappen. Uit het onderzoek blijkt, dat de woonwijk het einde betekent van belangrijke natuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden, niet alleen op de locatie van de geplande woonwijk, maar ook in het gebied eromheen. Het gedeelte, waar de nieuwe Reitdiepwijk zal worden gebouwd, geldt als agrarisch gebied, waarop het compensatiebeginsel niet van toepassing is. Er is veel voor te zeggen, om niet alleen de natuur- en landschapswaarden in dit zogenaamde 'witte gebied', maar ook de effecten op het aangrenzende gebied (dat gedeeltelijk onder de Ecologische Hoofdstructuur valt) te compenseren. Het voorbeeldkarakter van dit project beperkt zich thans tot het aanleggen van groenstroken, 'nieuwe natuur' en namaakwierden, die absoluut niet opwegen tegen wat verloren dreigt te gaan. In het rapport worden verscheidene aanbevelingen gedaan om het verlies te beperken en enigszins te compenseren.

Year: 1997
OAI identifier: oai:ub.rug.nl:dbi/46b96e91acc23
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://biologie.wewi.eldoc.ub.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.