Article thumbnail
Location of Repository

Projektforvaltningen i Forest Awareness & Tree Planting Project. Aktionsforskning i bekæmpelsen af naturdegradering i det nordlige Namibia

By Mette Petersen

Abstract

Specialets problemstilling drejer sig om hvordan der udvikles demokratisk projektforvaltning (deltagelses- og procesorienteret planlægning og monitorering i et konkret bistandsprojekt, Forest Awareness & Tree Planting Project, FATPP), i den nordlige og centrale del af Namibia. Det undersøges om udviklingen af demokratisk projektforvaltning for det første bidrager til, om målgruppeaktørernes ejerskab i projektet fremmes, og for det andet om processen medvirker til at skabe forudsætninger for, at deltagerne bliver bevidste om problemer og løsninger vedrørende naturdegraderingen i projektkonteksten. Problemstillingen undersøges ud fra en aktionsforskningsorientering, hvor der på baggrund af teoretiske perspektiver på aktionsforskning, erfaringsbaseret læring, og naturopfattelsers sociale og kulturelle indlejring, gennemføres et udviklingsforløb som en del af FATPP. Aktionsforskningen udgør dermed specialets videnskabsteoretiske (værdi) grundlag, og tre aktionsforskningstraditioner (dialogtraditionen, kritisk aktionsforskning og Participatory Action Research) giver anvisninger til forfatterens aktionsforskningsdesign og eksperimentelle metodeudviklingsproces. På baggrund af teoretiske forståelser af den erfaringsbaserede læring og naturopfattelsers sociale indlejring undersøges, hvordan natur og miljø(problemer) kan blive mere nærværende og bedre kan løses, når målgruppeaktørernes egne erfaringer fra deres omgang med naturen bringes i spil. I specialet konkluderes det, at når udviklingen af demokratisk projektforvaltning i FATPP skete udfra aktionsforskningens deltagelsesorienterede orienteringer og med fremtidsværkstedet som åbning for forløbet, blev målgruppeaktørernes deltagelse i og ejerskab af metodeudviklingsprocessen fremmet. Ad disse veje blev der også banet vej for at fremme disse aktørers ejerskab af FATPP. Eftersom projektet var i en konsolideringsfase, og da stab og ledelse dermed fokuserede på at sikre, at planlagte projektresultater kom i hus, synliggjorde udviklingsprocessen, at dette fokus var i modstrid med nogle af målgruppeaktørernes behov for at få ejerskab over og videreudvikle FATPP's aktiviteter. Det var ikke muligt, at få indlejret målgruppeaktørernes dagsordener i FATPP's planlægnings- og beslutningsprocesser. En sådan indlejring ville kræve, at både forsker og deltagergrupper reflekterer over interessekonflikternes årsager, at dette evt. kunne foregå i mere homogene interessegrupper, og at projektstrukturen ville være tilstrækkelig fleksibel, således at de forskellige deltageres dagsordener ville blive fuldt integreret i projektets planlægningsprocesser. Det konkluderes endvidere, at fremtidsværkstedet havde et læringspotentiale, som medvirkede til, at deltagerne kunne pege på hvilke miljø- og træplantningsaktiviteter, som kunne føre til, at FATPP's træplantningsaktiviteter ville blive indlejret i lokalsamfundet. Dette skabte en udslagsgivende åbning for, at projektets budskaber om naturdegraderingsproblematikker, kunne indlejre sig i deltagergruppernes livspraksis og bevidsthed,, og dermed forøgedes mulighederne for, at FATPP's budskaber blev implementeret i praksis

Year: 2004
OAI identifier: oai:rudar.ruc.dk:1800/339

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.