Location of Repository

Účinky rekreačních aktivit s volejbalovou a plaveckou náplní na antropometrické charakteristiky a funkční schopnosti studentů The effects of recreational activities with volleyball and swimming contents on the anthropometric characteristics and functional abilities of students

By Joško Milenkoski, Miloš Nikolić and Toplica Stojanović

Abstract

Základním cílem tohoto experimentálního výzkumu bylo zkoumat účinnost rekreačních programů s volejbalovou a plaveckou náplní. Byl prováděn na vzorku 368 studentů mužského pohlaví z Univerzity v Niš, kteří byli rozdělení do 3 podskupin. 115 účastníků bylo přiřazeno do experimentální skupiny, která se věnovala volejbalu, 126 tvořilo experimentální skupinu, která se věnovala plavání a 127 představovalo kontrolní skupinu. Při použití dvou různých programů rekreačního cvičení došlo v průběhu tréninku experimentálních skupin ke zvýšení funkčních schopností, zvláště v případě experimentální skupiny, která se věnovala rekreační volejbalové náplni. U experimentální skupiny, která se věnovala volejbalu, byl stanoven významnější nárůst maximální anaerobní schopnosti a relativního i absolutního maximálního příjmu kyslíku. Využití tohoto typu cvičení při tréninku zaměřeném na jejich vývoj se proto jeví jako opodstatněné. V případě zbývajících dvou experimentálních skupin byl pozorován významný nárůst vitální kapacity plic. Pokud jde o obvodová měření těla a tukové tkáně, byl u experimentální skupiny vůči kontrolní skupině zaznamenán rozdíl ve snížení tukové tkáně a tělesné hmotnosti a zároveň nárůst hodnot při obvodovém měření, což byl důsledek nárůstu svalové tkáně na úkor tkáně tukové. U kontrolní skupiny byl při obvodovém měření zaznamenán nárůst hodnot, a to na úkor tukové tkáně. The basic aim of this experimental research was to study the effectiveness of recreational programs with volleyball and swimming contents. It was carried out on a sample of 368 male students of the University of Niš, which were divided into 3 sub-samples; 115 subjects were part of an experimental group which trained volleyball contents, 126 made up the experimental group which trained swimming contents and 127 were part of the control group. By using two different programs of recreational exercise in the training of the experimental groups, an increase in their functional abilities occurred, especially in the case of the experimental group which trained using recreational contents from volleyball. A more significant increase in maximal anaerobic ability and relative and absolute maximal oxygen uptake was determined for the experimental group which trained using contents from volleyball; therefore, the use of this type of exercise in the training aimed at their development is justified. In the case of the other experimental group, a significant increase in vital lung capacity was noted. When it comes to circular measurements of the body and fatty tissue, a difference was noted in the decrease of fatty tissue and body weight for the experimental group in relation to the control one, and a simultaneous increase in circular measurements, which is the consequence of an increase in muscle tissue at the expense of fatty tissue. For the control group, an increase in circular measurements was noted, at the expense of fatty tissue

Topics: Recreational programs, experiment, functional abilities, anthropometric measurements, male students, Sports, GV557-1198.995, Recreation. Leisure, GV1-1860, Geography. Anthropology. Recreation, G, DOAJ:Sports Science, DOAJ:Social Sciences, Sports medicine, RC1200-1245
Publisher: Palacky University
Year: 2006
OAI identifier: oai:doaj.org/article:38c2016e2b9447328ea2e8d34ad7501d
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/1213-8312 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1212-1185 (external link)
  • http://www.gymnica.upol.cz/ind... (external link)
  • https://doaj.org/article/38c20... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.