Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Тълковен Речник на избрани термини и концепции по\ud медицинска информатика – на български и английски език

By Живка Винарова and Полина Михова

Abstract

Предлаганият речник представлява специализирана авторска колекция от специфични за научното направление медицинска информатика дефиниции и тълкувания, които са водещи по значение и честота на употреба в нейния понятиен апарат. Поради интердисциплинарния характер на медицинската информатика, част от тях са взаимствани от други науки и са всеобщо валидни. Образователните термини мат превес, както и тяхното тълкувателно обяснение.\ud Речникът съдържа 117 термина и определения и е подходящ за развитие и специализация в пожелана авторска посока, както планираме неговото близко бъдеще.\ud Всеки термин е придружен от цитиран източник – електронен или хартиен, като са съобразени и основни академични помагала в областта, издадени на български език.\ud Този избор ни се струва от особено значение, предвид характеристиките на националната образователна система.\ud Речникът е съставен по следните правила:\ud 1. Термините са подредени в азбучен ред.\ud 2. Те са в единствено число, с изключение на тези, които се употребяват по-често в множествено. Съществителните имена са дадени предимно в единствено число,\ud а прилагателните - в мъжки род.\ud 3. При всички съставни термини на първо място е поставено родовото понятие\ud (съществителното), след което са видовете определения и тяхното тълкуване.\ud 4. Речникът е разработен като академично дидактическо пособие, целево към следните образователни програми в Нов български университет, Департамент «Медикобиологични науки»: Бакалавърска Програма «Естествени науки»,Магистърска Програма «Компютърни технологии в биомедицината», Докторска Програма «Компютърни системи и технологии в медицината».\ud 5. Голяма част от представените термини са новосъздадени, някои са епонимни (наречени на авторите, които са ги описали) и са свързани с най-високо технологичните направления на медицината, които често се представят със сумарното име High-tech medicine

Topics: Medical informatics
Publisher: Нов български университет
Year: 2008
OAI identifier: oai:eprints.nbu.bg:1518

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.