Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Откритите процедури и малкия бизнес

By Симеон Елазаров and Ваня Хаджиева

Abstract

ABSTRACT: The permanent improvement of the trading procedures and technics of trading is an objective process in business's development. A special place in this process belongs to the improvement of open procedures of trading. Their implementation is increasing since they become legally established practice in trade relations between the State and other subjects in the economic relationships in modern civil society. The character and the scope of the most implemented open procedures of trading in market economy are described in the report. Their role and advantages especially for the small business are underlined as well.\ud РЕЗЮМЕ: Непрекъснатото усъвършенстване търговските процедури и техники е обективен процес в развитието на бизнеса. Особено място в него заема усъвършенстването на откритите процедури на търгуване. Тяхното приложение непрекъснато се разширява, като те стават узаконена практика в търговските отношения между цивилизованата държава и останалите субекти на икономическите взаимоотношения в съвременното гражданско общество.\ud В доклада са описани същността и съдържанието на най-масово използваните открити процедури на търгуване в условията на индустриално развита пазарна икономика, посочени са тяхната роля и предимства специално за малкия и среден бизнес.\u

Topics: Economic policy. Management. Marketing
Publisher: Лесотехнически университет
Year: 2002
OAI identifier: oai:eprints.nbu.bg:1322

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.