Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Peningkatan tahap pendidikan pensyarah dalam kerjaya: satu tinjauan di Politeknik

By Masliza Maskin

Abstract

Kajian ini adalah berkenaan dengan persepsi pelajar terhadap peningkatan tahap pendidikan pensyarah dalam aspek penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran pengajaran, proses pengajaran dan pembelajaran (P&P), minat dan profesionalisme dalam keijaya. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau sejauh mana peningkatan tahap pendidikan pensyarah terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran pengajaran, proses pengajaran dan pembelajaran (P&P), minat dan profesionalisme dalam keijaya. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai sumber data dan diedarkan kepada 80 pelajar Diploma Politeknik Port Dickson yang mewakili Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Awam, Mekanikal dan Perdagangan. Keseluruhan data kajian dianalisis menggunakan SPSS 11.5 dengan membuat pengiraan ujian skor min. Dapatan kajian menunjukkan hubungan yang positif di antara peningkatan tahap pendidikan pensyarah dengan penguasaan ilmu pengetahuan pensyarah (4.35), kemahiran pengajaran pensyarah (4.094), proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) pensyarah (4.136), peningkatan minat pensyarah (4.152) dan profesionalisme pensyarah (4.258). Kesimpulannya, peningkatan tahap pendidikan pensyarah merupakan satu faktor dalam pembangunan keijaya pensyara

Topics: LB2300 Higher education
Year: 2004
OAI identifier: oai:eprints.uthm.edu.my:1397

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.