Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di Politeknik

By Nurazlen Ahmad @ Mazlan

Abstract

Pada masa kini, perkembangan teknologi maklumat dalam dunia pendidikan tidak lagi boleh di nafikan. Modul Pengajaran Pemasaran 1 (MPP1) adalah satu bahan pengajaran yang dibangunkan berbantukan komputer. Antara aspek yang dikaji ialah, isi kandungan dan reka bentuk pengajaran MPP 1, juga penerimaan serta minat pelajar terhadap MPP1 ini. Kajian ini melibatkan 3 orang pensyarah politeknik yang mengajar mata pelajaran Pemasaran 1 dan 45 orang pelajar semester satu Diploma Pemasaran Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Sampel yang digunakan adalah sampel rawak kelompok. Untuk kajian ini, instrumen yang digunakan ialah senarai semak dan soal selidik di mana penilaian dilakukan berdasarkan kepada persepsi responden terhadap MPP1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Packages For Social Science (SPSS) Versi 11.0 yang melibatkan skor min dan kekerapan. Hasil kajian menunjukkan MPP1 memenuhi isi kandungan mata pelajaran pemasaran 1 di samping menepati reka bentuk pengajaran berdasarkan senarai semak yang diterima dari pensyarah. Penerimaan pelajar terhadap MPP1 juga adalah baik (skor min=3.209) dan pelajar begitu berminat terhadap MPP1 ini (skor min=3.308). Ini jelas menunjukkan pelajar adalah berminat dan menerima MPP 1 sebagai bahan pengajaran. Dengan itu, MPP1 ini adalah sesuai untuk digunakan sebagai bahan pengajaran oleh pensyarah di peringkat politeknik. Cadangan bahawa MPP1 ini dihasilkan bagi subtopik lain dalam mata pelajaran pemasaran 1, serta adalah lebih baik sekiranya, MPP1 ini dapat dicapai melalui web dan membuka laluan kepada pengkaji seterusnya untuk membina modul bagi mata pelajaran lain

Topics: LB1024 Teaching (Principles and practice)
Year: 2003
OAI identifier: oai:eprints.uthm.edu.my:1028

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.