Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer untuk matapelajaran sistem elektronik 1 di politeknik

By Mohd Norbi Baharin

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap kebolehgunaan Pembeiajaran Berbantu Komputer (PBK) untuk membantu proses pembeiajaran bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 1 di politeknik. Satu perisian kursus PBK telah dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Authorware 6.5,Macromedia Flash MX dan Adobe Photoshop. Kajian ini meninjau persepsi pelajar daripada aspek penerimaan mereka terhadap kaedah PBK, aspek kemudahan dalam pembeiajaran, aspek kemahiran penyelesaian masalah dan aspek memotivasikan pelajar melalui kaedah PBK. Seramai 36 orang responden yang terdiri daripada pelajar semester satu Sijil Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar telah dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian untuk mengumpul data daripada responden. Data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perisian SPSS versi 10.0 bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan kebolehgunaan perisian kursus yang dibangunkan boleh membantu pelajar dalam proses pembeiajaran berdasarkan purata min keseluruhan bagi setiap persoalan kajian iaitu aspek penerimaan pelajar terhadap PBK (4.09), aspek memudahkan pembeiajaran pelajar (4.07), aspek memberi kemahiran penyelesaian masalah (3.99) dan aspek memotivasikan pelajar melalui kaedah PBK (3.90). Hasil kajian menunjukkan penerimaan pelajar terhadap perisian kursus yang dibangunkan dan kaedah pembeiajaran yang digunakan adalah baik kerana boleh digunakan untuk membantu pembeiajaran mereka

Topics: LB Theory and practice of education
Year: 2003
OAI identifier: oai:eprints.uthm.edu.my:629

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.