Duurzame bedrijventerreinen: module energie

Abstract

De bedrijven en bedrijventerreinen moeten het 20-20-20 pakket van de Europese Unie toepassen. Dit wil zeggen dat hun CO2-uitstoot met 20 procent moet verminderen, de energieefficiëntie met 20 procent moet verbeteren en het aandeel hernieuwbare energie in het energieverbruik moet verhogen tot 20 procent. Dit moet allemaal tegen 2020 verwezenlijkt worden. Het bewustzijn van de noodzaak om te verduurzamen is er al langer. Helaas is de manier van aanpakken tot op heden vaak onduidelijk en onoverzichtelijk. Sustainable Industrial Sites (SIS) is een project voor zowel bedrijven als bedrijventerreinen. Het bestaat uit een SIS-tool en een SIS-metroplan en biedt een oplossing voor deze milieuproblematiek. Doel van het project is het ontwikkelen van een praktisch vraag gestuurd instrument. Het SIS-metroplan is een instrument dat kwalitatief de duurzaamheid aanpakt. De SIS-tool is een modulair kwantitatief meetinstrument dat de duurzaamheid in kaart brengt en helpt verduurzamen. Het SIS-project brengt duurzaamheid meer in de aandacht en stimuleert de toepassing ervan. Echter, de vooropgestelde doelstelling van de module energie (binnen de SIS-tool) is niet duidelijk bereikt. Bij deze masterproef zijn twee kerntaken uitgewerkt: de verdere ontwikkeling van de module enerzijds en de simulatie van een concreet bedrijf anderzijds. Kortom, de module energie is een goed initiatief, maar het ontbrak aan praktische toepassingen die aan de module werden gekoppeld zoals de betere beoordelingscriteria, ontbrekende nietgevalideerde energiebronnen/technische installaties, adviserende simulatie tools van zonneenergie en het toetsen aan een reële situatie. Dit eindwerk geeft de lezer meer informatie over de milieuproblematiek, het SIS-project en de verdere uitwerking ervan

Similar works

Full text

thumbnail-image

Xios Theses

Full text is not available
oaioai:doks.xios.be:Sxhl8...Last time updated on 7/4/2013

This paper was published in Xios Theses.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.