Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Økologisk mat i Forsvaret - soldatenes holdninger til økologisk mat og landbruk

By Helene Sørum

Abstract

Forsvaret har som mål at 15 % av matforbruket ved avdelingene i Midt-Norge skal være økologisk i 2010. Prosjektet ”Økologisk mat i Forsvaret – 15 % i 2010” eies av Forsvaret gjennom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), og er et samarbeidsprosjekt med blant annet Bioforsk Økologisk. I forbindelse med dette prosjektet har det blitt gjort en undersøkelse på tre av Forsvarets avdelinger i Midt-Norge, som alle har startet omleggingen til bruk av økologiske matvarer. Hovedmålet var å kartlegge soldatenes holdninger til økologisk mat og landbruk.\ud Metoden som ble brukt var kvantitativ spørreundersøkelse. Holdningsspørsmålene ble gitt fem svaralternativer fra helt uenig til helt enig, samt alternativet vet ikke. Spørreskjemaet ble sendt til 305 soldater, og av disse var det 118 som responderte. Besvarelsene ble lagt inn i SPSS 14.0. Holdningsspørsmålene ble kodet med verdier fra 1-5. Vet ikke-svar ble rekodet til skåre 3, både enig og uenig. Det ble laget et storkonstrukt av til sammen 14 spørsmål fra spørreskjemaet, som alle gikk ut på positive holdninger til økologisk mat og landbruk. Det ble gjort reliabilitetsanalyser av variablene til storkonstruktet, og videre ble storkonstruktet brukt i signifikanstesten One-way ANOVA.\ud Cronbachs alpha-verdien for storkonstruktet var på 0,81, og det vil si at det var relativt bra korrelasjon mellom variablene i konstruktet. Gjennomsnittsverdiene (± standardavvik) lå rundt skåre 3, både enig og uenig, for alle avdelingene.\ud Det kan se ut til at soldatene er ganske nøytrale i sine holdninger til økologisk mat og landbruk

Topics: Food systems, Markets and trade, Values, standards and certification, Consumer issues
Year: 2008
OAI identifier: oai:orgprints.org:15303
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.