Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Jordbearbejdning i økologisk jordbrug – pløjedybde og ikke-vendende jordløsning [Soil tillage in organic farming – ploughing depth and non-inversion deep tillage]

By Per Schjønning, Karl J. Rasmussen, Lars J. Munkholm and Peter S. Nielsen

Abstract

I perioden 1996 til 2000 gennemførtes et markforsøg med forskellige jordbearbejdnings-systemer på Den økologiske Forsøgsstation Rugballegaard. Forsøgsarealet blev omlagt til økologisk drift i forbindelse med projektets start i 1996. Undersøgelserne gennemførtes i et fem-marks skifte, der ligeledes blev kørt ind i forbindelse med projektet. Det drejer sig om et såkaldt blandet sædskifte med byg/ært m. udlæg, 1. års kløvergræs, 2. års kløvergræs, havre og vinterhvede. Forsøget blev anlagt i fem marker (B1-B5), hvilket indebærer, at alle skiftets afgrøder blev dyrket hvert år.\ud \ud Fire forskellige jordbearbejdningssystemer blev undersøgt i et randomiseret blokforsøg med 4 blokke. De fire behandlinger omfattede to systemer med pløjning, nemlig led A med 20 cm pløjedybde og led B med 10-12 cm pløjedybde; hertil kom to systemer (C og D) med ikke-vendende løsning af jorden til 35-40 cm dybde. Til dette formål blev opbygget et specielt ud-styr i forbindelse med projektet. Der blev dog anvendt kommercielt tilgængelige gåsefod-stænder fra det tyske firma Dutzi. Disse blev monteret på en svær bulle, der også gav mulig-hed for ophængning af en Howard tandfræser. På denne var der monteret løftehitch, hvori en konventionel Nordsten slæbeskær-såmaskine kunne monteres. Forsøgsled C (’fuld’ Dutzi) omfattede en bearbejdning med hele denne ’ekvipage’ i én arbejdsgang, mens der i led D (’delt’ Dutzi) blev gennemført en separat bearbejdning med Dutzi-tænderne efterfulgt af så-ning med tandfræser og såmaskine. Omlægning af græsmarken skete for alle systemer med traditionel pløjning til 20 cm dybde.\ud \ud Anvendelsen af Dutzi-udstyret krævede meget stor trækkraft og der var ikke nævneværdig mindskelse af dette ved at anvende løsnetænderne separat. Jordløsningen var i både C og D meget effektiv og gav anledning til en markant mindskelse af den mekaniske modstand i jordlaget fra ca. 20 til ca. 35 cm dybde, hvor der på arealet generelt fandtes en kompakt pløje-sål. Effekten på den mekaniske modstand i jorden viste sig at vedvare i minimum 2 år. Den ændrede jordfysiske tilstand gav forbedrede betingelser for bl.a. rodvækst og knoldbakterier (Rhizobium).\ud \ud De undersøgte bearbejdningsmetoder gav ikke entydige ændringer i ukrudtstrykket. Generelt (for alle bearbejdninger) var der problemer med at styre ukrudtet i vinterhveden. En tendens til forøget ukrudtstryk i udlægsmarken efter Dutzi-behandling i forhold til pløjning gav ikke øgede problemer, idet forskellen udlignede sig ved høst af dæksæden som helsæd. Der var heller ikke entydige tendenser i bearbejdningernes indflydelse på udbyttet af afgrøderne. Der var en tendens til, at Dutzi-løsning gav et lidt højere råprotein-indhold i helsæds- og kløver-græsudbyttet end pløjning.\ud \ud Både Dutzi-bearbejdningen og den overfladiske pløjning må betragtes som realistiske mulig-heder i et økologisk sædskifte som det undersøgte. En sikker konklusion om systemernes suc-ces vil kræve undersøgelser gennem mere end en rotation. Desuden kan resultaterne tænkes at være anderledes i andre sædskifter.\ud \ud Ploven vil fortsat være nødvendig i mange økologiske jordbrug p.g.a. behovet for at nedmulde flerårige afgrøder og halm-rig staldgødning mm. I stedet for fuld overgang til ikke-vendende jordløsning, forekommer det realistisk at reducere pløjedybden til det mindst mulige og fore-tage en evt. påkrævet mekanisk løsning af dybere jordlag med maskinel, der bryder jorden op til den ønskede dybde uden at vende den. Her er Dutzi-tænderne (separat eller i forbindelse med et kombisæt) én af flere muligheder.\ud \ud Der bør gennemføres forsøgsserier på forskellige jordtyper, hvor forskellige systemer testes med henblik på optimering af jordstruktur og biodiversitet i jorden, udbyttets størrelse og kvalitet, ukrudtsbekæmpelse samt med henblik på minimering af arbejdstid og forbrug af fos-silt brændstof. Sådanne undersøgelser bør dække de vigtigste kombinationer af jordtype, sæd-skifte og gødskningsstrategi mm. og gennemføres i så langt et tidsrum, at det er muligt at vur-dere de nævnte succeskriterier efter en nødvendig overgangsfase.\u

Topics: Soil quality, Weed management, Soil tillage, Soil biology
Year: 2002
OAI identifier: oai:orgprints.org:188
Provided by: Organic Eprints

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.