Article thumbnail

Radio and its place in everyday life. A study of radio reception in Poland after 1989. Analysis and interpretation of qualitative research

By Marcin Hermanowski

Abstract

Wydział Historyczny: Instytut Etnologii i Antropologii KulturowejPraca dotyczy roli i miejsca radia w życiu codziennym. W dysertacji opisano w jaki sposób radio realizuje postulaty uznania jakiegoś sposobu komunikowania za masowe. Analiza dotyczy czterech podstawowych elementów komunikowania masowego, którymi są: nadawca, przekaz, odbiorcy i kanał przekazu. Mówiąc o nadawcy, scharakteryzowano rodzaje rozgłośni radiowych i ich strukturę. Opisując przekaz scharakteryzowano strukturę programu radiowego, rodzaje audycji i pasm programowych, a także koncepcje: formatowania programu, paleoradia i neoradia oraz proces makdonaldyzacji radia. Opisując odbiorców, scharakteryzowano style słuchania radia i słuchalność stacji radiowych w Polsce. Codzienność to kolejne kluczowe pojęcie dla tematu dysertacji. W pracy przedstawiono podstawowe szkoły i kierunki teoretyczne, które zajmują się codziennością: fenomenologię, socjologię fenomenologiczną, szkołę „Annales”, etnometodologię, teorię dramaturgiczną Ervinga Goffmana, neomarksizm i Cultural Studies. W pracy znalazło się też omówienie motywu codzienności w pracach etnologów. Badania nad rolą i miejscem radia w życiu codziennym przeprowadzono metodą wywiadów pogłębionych. W badaniu wzięło udział 25 rodzin z Wielkopolski. Tematy badania: ulubione stacje radiowe respondentów, ich aktywność w dni powszednie i świąteczne, wspomnienia związane z radiem oraz miejsce radioodbiorników w przestrzenia mieszkania.This dissertation concerns the role and place of the radio in everyday life. The dissertation describes how the radio meets the requirements for recognising a mean of communication as a mass one. The analysis covers four basic elements of mass communication, which are: speaker, message, recipients and transmission channel. Description of the speaker includes a characterisation of types of radio stations and their structure. Description of the message includes a characterisation of a radio program structure, types of programs and program bands, as well as the following concepts: program formatting, paleoradio and neoradio, and the process of McDonaldisation of the radio. When describing the recipients, radio listening styles and audience ratios of radio stations in Poland were characterised. Daily life is another key concept for the subject of the work. The paper presents the basic theoretical schools and trends that deal with everyday life: phenomenology, phenomenological sociology, the "Annales" school, ethnomethodology, Erving Goffman's dramaturgy theory, neo-Marxism and Cultural Studies. The dissertation also includes a discussion of the daily life theme in the work of ethnologists. Studies on the role and place of the radio in daily life was carried out using in-depth surveys. The study included 25 families from Wielkopolska. Study topics: favourite radio stations of the respondents, their activity on weekdays and holidays, memories of the radio and place the of radio sets in the living space

Topics: radio, codzienność, everyday life, odbiorcy, listeners, słuchacze, audience
Year: 2010
OAI identifier: oai:repozytorium.amu.edu.pl:10593/642
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10593/64... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.