Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Developing governance networks in rural areas - the case of local action groups in the Sub-Carpathian region

By Agnieszka. Pawłowska

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [140].W artykule omówione zostały partnerstwa międzysektorowe (PM), widziane przez pryzmat teorii współrządzenia (governance). Egzemplifikacją PM są Lokalne Grupy Działania (LGD) usytuowane na obszarze województwa podkarpackiego. W publikacji przedstawiono mechanizmy powstawania PM i ich działalność. Wykazano wiodącą rolę samorządów lokalnych w powstaniu większości badanych PM i zarządzaniu nimi. Potwierdzona została teza o utylitarnym podejściu interesariuszy do ich partnerstw. W konkluzjach stwierdzono, że LGD działają w sposób charakterystyczny dla demokracji przedstawicielskiej, co pozostaje w sprzeczności z podstawowymi założeniami teorii współrządzenia. Jednakże partnerski model realizacji wspólnych projektów oraz ich pozytywne rezultaty skutkować będą wartością dodaną w rozwoju wspólnot wiejskich.This paper examines intersectorial partnerships (IPs) interpreting them through the prism of governance. Ips are exemplified by area-based rural partnerships (Local Action Groups - LAGs) situated in the Sub-Carpathian region (Poland). Mechanisms of the IPs' creation and decisive factors of their activities are identified. An imperative role of the local authorities in establishing and managing the majority of the analysed LAGs was discovered. The utilitarian attitude of the stakeholders towards their IPs has been confirmed. It has been concluded that LAGs are run in the way typical of the representative democracy standing in contradiction to some basic tenets of the theory of governance; however, the partnership model of accomplishing common projects and the positive outcomes of the projects are likely to produce much added-value in the rural communities.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: partnerstwo międzysektorowe, Lokalna Grupa Działania, współrządzenie, obszary wiejskie, Polska. KEYWORDS: intersectorial partnership, Local Action Group, governance, rural areas, Poland

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2013319027
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.