Location of Repository

The innovativeness of Polish mining sector compared with other industrial sectors

By Jerzy. Mieszaniec

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. [252].W artykule scharakteryzowano poziom innowacyjności przedsiębiorstw górniczych na tle ogółu przedsiębiorstw przemysłowych. Dokonano analizy zmian zachodzących w liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje względem łącznej liczby przedsiębiorstw. Rozróżniono tu w ramach porównania innowacje w obrębie produktów, procesów, innowacje organizacyjne i marketingowe. Przyjmując, że oprócz liczby przedsiębiorstw wprowadzających innowacje o poziomie innowacyjności branży decyduje poziom nakładów przeznaczanych na działalność innowacyjną, porównano poziom nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw górniczych oraz ogółu przedsiębiorstw przemysłowych. Następnie zwrócono uwagę na zachodzące zmiany w poziomie nakładów na poszczególne rodzaje działalności innowacyjnej. Zaobserwowano nieco odmienne kształtowanie się struktury nakładów na działalność innowacyjną w górnictwie i pozostałych sektorach przemysłowych.In this paper, the level of innovation in mining enterprises, as compared to the general condition of enterprises operating in the industry sector was presented. An analysis of changes occurring in the number of enterprises implementing innovative solutions, as compared to the total number of enterprises was made. In this comparison, a difference was made between innovative solutions pertaining to products, processes, organisational issues and marketing issues. Positing that apart from the number of enterprises implementing innovative solutions, the level of innovation in the particular discipline is also determined by the level of expenditures on innovative solutions; the level of expenditure on innovative solutions in mining enterprises, in contrast to all enterprises operating in the industry sector, was also compared. Next, the occurring changes in the levels of expenditure for particular sectors of innovative solutions was brought to attention. Slightly different configuration of expenditures for innovative solutions was observed in the mining industry as compared to other sectors of the industry.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: innowacyjność, innowacje, górnictwo, przemysł, działalność innowacyjna. KEYWORDS: innovativeness, innovation, mining, industry, innovation activity

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012312159
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.