Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej

By Marianna. Księżyk

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [54].Polska, będąc krajem UE, powinna realizować podstawowe cele tej Wspólnoty, którymi są: dobrobyt, pokój, demokracja i prawa człowieka, co powinno oznaczać w praktyce przekładanie się wzrostu gospodarczego na wzrost poziomu życia ogółu mieszkańców kraju oraz tworzenie egalitarnego społeczeństwa. Kierując się tym założeniem, treścią artykułu uczyniono analizę płac minimalnych w Polsce na tle krajów UE. W drodze tej analizy ustalono, że poziom płac minimalnych w Polsce pozostaje w całym okresie transformacji gospodarki, w relacji w szczególności do krajów UE-15, na bardzo niskim poziomie i nie spełnia wymogu płacy godziwej. Poza tym tak niskiego poziomu płac minimalnych w Polsce nie uzasadniają ani koszty pracy, ani czas pracy, ani też wydajność pracy.Poland being an EU country should achieve the basic objectives of the Community, such as: prosperity, peace, democracy and human rights, which should mean in practice transferring economic growth into increase of living standards of the country population and creating of an egalitarian society. Guided by this assumption the subject of the paper is to analyze the minimum wages in Poland in comparison with the EU countries. By this analysis it was found that the level of minimum wages in Poland stays throughout the whole period of the economy transformation, particularly in relation to the EU-15, at a very low level and does not meet the requirement of fair wages. Besides the fact that such a low level of minimum wages in Poland cannot be justified by labor costs, neither labor time nor labor productivityDostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: : płaca minimalna, koszty pracy, płaca godziwa, cele Unii Europejskiej. KEYWORDS: minimum wage, labor costs, fair wages, EU objectives

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317235
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.