Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Okresowe zmiany wydzielania metanu do wyrobiska ścianowego w czasie prowadzenia eksploatacji

By Nikodem. Szlązak

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 128-[129].W wyrobiskach ścianowych mogą występować zróżnicowane warunki zagrożenia metanowego, począwszy od bardzo znikomego, aż do takiego, w którym bez zastosowania specjalnych środków (wentylacyjne, odmetanowanie) prowadzenie robót górniczych byłoby niemożliwe. Od właściwej oceny zagrożenia metanowego, opracowanych prognoz tego zagrożenia, prowadzonych obserwacji i kontroli zagrożenia oraz podjętych środków profilaktycznych zależy bezpieczeństwo kopalń prowadzących eksploatację w pokładach węgla nasyconych metanem. Wydzielanie metanu w okresach tygodniowych ulega zmianie i jest ściśle związane z prowadzeniem wydobycia. Na początku tygodnia następuje stały wzrost wydzielania metanu, który osiąga swoje maksimum w ostatnim dniu prowadzenia wydobycia. W okresie przerw w wydobyciu wydzielanie metanu do wyrobiska ścianowego się obniża. Zmiany wydzielania metanu w cyklach tygodniowych można opisać przedstawionymi w artykule zależnościami. Jednak do oceny tego stanu niezbędne jest posiadanie informacji dotyczących wcześniejszego wydzielania metanu w wyrobiskach eksploatacyjnych kopalni.In longwalls there might be different methane hazard conditions, from very negligible to very risky ones, in case of which without using special control methods (ventilation, methane drainage) mining works could not be conducted. Safety in mines excavating coal seams saturated with methane depends on the proper estimation of methane hazard, conducted observations, hazard control as well as undertaken prevention methods. A weekly methane emission varies and is closely related to a mining process. At the beginning of the week there is a constant increase in methane emission, which reaches the maximum on the last day of excavation. During breaks in excavation, methane emission to a longwall decreases. Changes in methane emission in weekly periods can be described by means of the dependences presented in the article. However, in order to estimate its condition it is necessary to obtain information concerning earlier methane emission in longwalls.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: zagrożenie metanowe, metanowość bezwzględna, nierównomierność wydzielania się metanu. KEYWORDS: methane hazards, methane-bearing capacity, unsteady methane emission

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012319088
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.