Location of Repository

Polskie zasoby energetyczne - szansa czy zagrożenie?

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy artykułu: Zdzisław Jedynak, Piotr Janusz, Adam Szurlej.Bibliogr. s. 553-[554].Energia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom i jakość życia człowieka, w sposób pośredni zaspokaja jego podstawowe i dalsze potrzeby. Użytkowana jest zarówno w procesach przemysłowych, związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych i usług, jak i powszechnie w gospodarstwach domowych. W Polsce sektor paliwowo-energetyczny stoi przed poważnymi problemami, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań. Podstawowe znaczenie w krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej ma węgiel. Odnotowuje się znaczne uzależnienie od importu gazu ziemnego i prawie pełne od ropy naftowej. Poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej oraz transportowej paliw i energii jest nieadekwatny do potrzeb. Natomiast przyjęte międzynarodowe zobowiązania klimatyczne będą trudne do spełnienia, zważywszy na ograniczone możliwości strony polskiej. Równolegle w kraju występują liczne problemy społeczno-gospodarcze. Powyższa problematyka skłoniła autorów do sformułowania pytania: czy polskie zasoby energetyczne to szansa czy zagrożenie?Energy is a key factor influencing the level and quality of human life; in an indirect way it meets the basic and further everyday needs. Utilized both in industrial processes, it is associated with the production of material goods or services, and commonly found in households. In Poland, the fuel and energy sector is facing serious problems that require immediate action. Coal have a fundamental importance in the national structure of primary energy consumption. There exists a significant dependence on imported natural gas and almost full dependence on crude oil. The level of productive and transport infrastructure for fuels and energy are inadequate to the reported needs. However, the adopted international climate commitments are not reflected in internal capabilities. At the same time, there are numerous socio-economic problems in the country. This issue prompted the authors to formulate the question: Are Polish energy resources an opportunity or a threat?Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: skroplony gaz ziemny, LNG, terminal rozładunkowy, regazyfikacja, magazynowanie LNG. KEYWORDS: LNG, liquefied natural gas, unloading terminal, regasification, storage of LNG

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012312109
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.