Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Koszty jako kategoria rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji przez producentów dóbr rynkowych

By Marianna. Księżyk

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 145-[146].W artykule przedstawia się wyniki krytycznej oceny ujęć treści ekonomicznej i metodyki ustalania różnych ujęć kosztów, stanowiących czynnik rozstrzygający o wyborze w różnych obszarach decyzji ekonomicznych podejmowanych przez producentów dóbr rynkowych. Strukturę tych kosztów (będących parametrami rachunku ekonomicznego) tworzą: koszty mające swoje źródło w wydatkach i nakładach, koszty mające swoje źródło tylko w części składników w wydatkach i nakładach oraz tzw. niby-koszty, których poszczególne składniki są tworzone w oderwaniu od transformacji wydatków w nakłady i koszty wytwarzania wyrobów.This paper presents the results of a critical evaluation of the recognition of economic content and the methodology for determining various recognition of costs, which are the determining factor of choice in various areas of economic decisions taken by producers of market goods. The structure of these costs (which are the parameters of economic calculation) consists of the costs stemming from the expenses and expenditures, the costs stemming from only in some components of expenditure and expenditures, and so called pseudo- costs for which the individual components are created in isolation from the transformation of expenses into expenditures and manufacturing costs of products.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: koszty stałe i zmienne, koszty istotne i nieistotne, koszty utracone, koszty utopione, koszty marginalne, koszty jawne i ukryte, koszty ekonomiczne, koszty kontrolowane i niekontrolowane. KEYWORDS: fixed and variable costs, relevant and irrelevant costs, sunk costs, marginal costs, overt and hidden costs, economic costs, controlled and uncontrolled costs

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320125
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.