Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Logistic process reengineering a case study /

By Witold Aleksander. Cempel

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 19-20.Celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku reengineeringu procesów biznesowych (ang. Business Process Reengineering, BPR). Ważną częścią zmian był reengineering procesu logistycznego. W artykule przedstawiono przegląd literatury w zakresie podejścia procesowego i reengineeringu procesów biznesowych. Dokonano przeglądu metodyk BPR. Prezentowane studium przypadku składa się z trzech części. W pierwszej części scharakteryzowano stan przedsiębiorstwa przed zmianą. Następnie zdefiniowano metodykę zmiany bazując na podejściu BPR. W części trzeciej przedstawiono rezultaty zmiany. Artykuł wieńczą konkluzje.The aim of this paper is to present the case study of business processes reengineering (BPR). Important part of the change was the logistic process. At the beginning, the literature review on process approach and BPR was presented. Next a BPR methodology was shown. The case study of the implemented BPR change consists of three parts. In the first part, the company’s standing before the change was characterised. Next, the methodology of the project, based on the BPR approach, was defined. In the third part, the results of the BPR change were depicted. The article ends up with general conclusions.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: reengineering, reengineering procesów biznesowych, usprawnianie procesu, proces logistyczny, logistyka. KEYWORDS: reengineering, business process reengineering, process innovation, logistic process, logistics

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317188
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.