Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Relationships between microbial and chemical properties in mine soils reclaimed for forestry

By Marcin. Chodak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 34-35.W kompleksowych badaniach gleb pogórniczych konieczny jest pomiar kilku różnych właściwości mikrobiologicznych, dlatego badane właściwości należy dobierać tak, aby maksymalizować ilość zdobywanych informacji. Celem pracy była ocena współzależnosci pomiędzy właściwościami mikrobiologicznymi gleb poprzemysłowych zrekultywowanych dla leśnictwa oraz ocena zależności właściwości mikrobiologicznych od wybranych właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleb. W próbkach gleb zmierzono biomasę mikrobiologiczną, respirację podstawową, aktywność dehydrogenazy, fosfatazy kwaśnej i ureazy oraz właściwości fizjologiczne zespołów mikroorganizmów glebowych, które oznaczono metodą Biolog®. Ponadto oznaczono zawartość C, N oraz pH w KCl. Do analizy współzależności pomiędzy badanymi właściwościami zastosowano metodę korelacji Spearmana. Większość badanych właściwości mikrobiologicznych była ze sobą skorelowana. Jednakże wskaźniki mikrobiologiczne uzyskane metodą Biolog® słabo korelowały z biomasą mikrobiologiczną i aktywnościami enzymów glebowych, co oznacza, że dostarczały komplementarnych informacji o zespołach mikroorganizmów glebowych. Aktywności fosfatazy kwaśnej i ureazy zależały, przede wszystkim od biomasy mikroorganizmów glebowych. Pozytywna korelacja pomiędzy indeksem Shannona obliczonym na podstawie wyników analizy metodą Biolog® a biomasą mikroorganizmów glebowych wykazała wzrost zdolności fizjologicznych zespołów mikroorganizmów glebowych wraz ze wzrostem biomasy mikrobiologicznej w glebach pogórniczych.Measurement of several microbial properties is necessary for comprehensive assessment of mine soils. Therefore, the applied methods should maximize amount of acquired information. Objectives of the work were to assess relationships between microbial properties of mine soils and to assess of their dependence on some soil chemical and physico-chemical properties. The measured microbial properties included microbial biomass, basal respiration, activities of dehydrogenase, acid phosphatase and urease. Biolog® assay was used to assess physiological properties of soil microbial communities. The chemical and physico-chemical properties included the contents of C, N and pH in KCl. Spearman correlation was applied to study relationships between the properties measured. Most of microbial properties were correlated with each other. However, the Biolog® derived parameters weakly correlated with Cmic and enzyme activities what indicates that they bear complementary information on soil microbial communities. Activities of acid phosphatase and urease depended mainly on microbial biomass. Positive correlation between Shannon index based on Biolog® data and microbial biomass indicates that in the mine soil the physiological abilities of microbial communities increase as increases the microbial biomass.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: gleby pogórnicze, biomasa mikrobiologiczna, respiracja, biolog®, enzymy glebowe. KEYWORDS: mine soils, microbial biomass, respiration, biolog®, soil enzymes

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317179
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.