Article thumbnail
Location of Repository

Modelowanie wpływu wybranych parametrów sprężystych ośrodka oraz metodyki obserwacji na zmiany cech dynamicznych oraz kinematycznych odbić czerwonego spągowca Modeling the influence of selected elastic parameters of a medium as well as aquisition parameters on the variations of dynamic and kinematic features of Rotliegendes reflections /

By Zbigniew. Kasina

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 399.Zasadniczym celem podjętej analizy było określenie, jaki wpływ na rejestracje odbić od granic czerwonego spągowca w rejonie otworu Golce-1 wywierają parametry sprężyste ośrodka geologicznego (prędkości, anizotropia ośrodka, tłumienie ośrodka), parametry akwizycji (wydłużone rozstawy, parametry sygnału sejsmicznego) oraz wybrane procedury przetwarzania (procedura estymowania prędkości składania i określania poprawek kinematycznych). Do rozwiązania tego zadania wykorzystano opracowany przez autora program do modelowań numerycznych trajektorii promieni sejsmicznych w ośrodku anizotropowym (VTI) z tłumieniem. Modele sejsmogeologiczne opracowano na podstawie dostępnych danych karotażu sejsmicznego, akustycznego oraz danych literaturowych. Wyniki analizy potwierdziły, że zarówno anizotropia prędkości, jak i wydłużone rozstawy nie wywarły znaczącego wpływu na błędy estymowania prędkości składania i poprawek kinematycznych. Jednocześnie potwierdzony został silny wpływ tłumienia ośrodka na zmiany widma odbić czerwonego spągowca.The main purpose of the study was to define the influence of the elastic parameters of the geological medium (velocities, medium anisotropy, medium attenuation), aquisition parameters (long offsets, seismic signal parameters) and selected processing procedures (stacking velocity estimation and defining the kinematic corrections) on reflections from the Rotliegendes boundaries within Golce- 1 well region. In order to solve the formulated task a program for numerical modeling of the seismic ray trajectories in the anisotropic medium (VTI) with attenuation was developed by the author. The seismogeological models were based on data from the scientific publications as well as available data taken from well measurements, which comprised of sonic logs and check shots. The results of the analysis confirmed that both the velocity anisotropy and long spreads had no significant effect on stacking velocity errors and kinematic corrections estimation. The results also confirmed a strong attenuation effect of the medium on variations of the spectra of Rotliegendes reflections.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, tłumienie ośrodka, anizotropia. KEYWORDS: geophysics, seismic modeling, medium attenuation, anisotropy

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012317166
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.