Article thumbnail
Location of Repository

Some considerations regarding the unconventional gas reservoirs in Romgaz

By 

Abstract

Tyt. z nagłówka.Pozostali autorzy art.: Ioana Vlasin, Marcel Adrian Piteiu, Valentin Petrescu.Bibliogr. s.[390].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Konieczność odkrywania alternatywnych zasobów energii poza konwencjonalnymi stanowi obecnie wyzwanie i sensowne rozwiązanie problemu kryzysu energetycznego na świecie. O ile kwestię niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w światowym przemyśle ropy i gazu podejmuje się coraz częściej, to Romgaz nie opracował do tej pory i nie wdrożył tego alternatywnego podejścia, jakkolwiek w przeszłości dokonywał opróbowań niekonwencjonalnych zbiorników jednak bez stosowania używanej obecnie nomenklatury. Niekonwencjonalne zbiorniki gazu ziemnego są związane z istnieniem formacji o niskiej przepuszczalności, produkujących głównie suchy gaz. Większa część słabo przepuszczalnych zbiorników utworzyła się w piaskowcach, chociaż olbrzymie ilości gazu pochodzą również ze skał węglanowych, łupków i metanu pochodzenia węglowego. Jakkolwiek obecne osiągnięcia wydają się skromne, do dalszych działań często zachęcają dobre wyniki opróbowań otworów. Z doświadczeń Romgazu wynika, że niekonwencjonalne zbiorniki gazu ziemnego można podzielić na pochodzenia łupkowego i skalnego. Po krótkim przedstawieniu ogólnej koncepcji i znaczenia niekonwencjonalnego zbiornika gazu, w artykule omówiono kilka przypadków w formacjach geologicznych na terenach należących do Romgazu, gdzie stwierdzono obecność gazu ziemnego w tego typu zbiornikach. Zgodnie z poprzednią koncepcją Romgazu otworów opróbowywano otwory odwiercone jedynie na przepuszczalnych i porowatych formacjach, podczas gdy z doświadczeń ostatnich lat wynika, że dobre wyniki uzyskano również ze zbiorników niekonwencjonalnych. Mimo oczywistej trudności związanej z wydobyciem gazu ziemnego z tego typu zbiorników i wyższych kosztów w porównaniu do konwencjonalnych zbiorników, to biorąc pod uwagę nowe rozwiązania technologiczne, które w takim przypadku należałoby zastosować (szczelinowanie hydrauliczne, kwasowanie itd.) autorzy są w pełni przekonani, że to, co było niekonwencjonalne w przeszłości, w przyszłości stanie się konwencjonalne. SŁOWA KLUCZOWE: alternatywne zasoby energii, gaz z niekonwencjonalnych źródeł, gaz łupkowy, gaz uwięziony w skałach, niska przepuszczalność, minifrac, ponowna perforacja. ABSTRACT: The need for discovering the alternative energy resources, beside the classical and conventional ones, became nowadays a continuous challenge and it seems to become a viable solution in order to overcome the worldwide energetic crisis. If the concept of unconventional gas is nowadays more frequently used in world oil and gas industry, in Romgaz it hasn't been implemented and developed until now, even if unconventional reservoirs have been already tested in the past, without knowing and using this terminology. The unconventional gas reservoir is related to a low permeability formation, that is producing mainly dry gas. The most part of the low permeability reservoirs are developed in sandstones, but high amounts of gas have been also produced in carbonates, shales and coalbed methane. However, today we can say that our attempts are also very timid, but we are often encouraged by the successful results obtained during the wells testing. Based on Romgaz experience, we could classify our unconventional gas reservoirs in two main categories: shale gas and tight gas formations. After a short description of the general concept and what an unconventional gas reservoir means, our paper will present some case studies from different areas and geological units, belonging to Romgaz, which provide the existence of natural gas in these types of reservoirs. We mention that the old Romgaz concept regarding well testing was related to perforating only the porous permeable formations, but some experiments developed in the last years proved to have good results in unconventional formations. Although it's very clear that extraction of natural gas from these reservoirs is more difficult and also more expensive than that from the conventional reservoirs, due to the new technologies which would be perhaps involved (hydraulic fracturing, acidizing, etc.) we are fully convinced that what was considered unconventional in the past, will become conventional in the future. KEYWORDS: minifrac, alternative energy, resources, unconventional gas, light gas, low permeability, reperforating

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320033
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.