Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zmienność litologiczna osadów ilasto-krzemionkowych z obszaru IOM (strefa rozłamowa Clarion-Clipperton; E Pacyfik)

By Łukasz. Maciąg

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 254-[255].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zmienność wybranych cech sedymentologicznych, składu mineralnego w podfrakcjach oraz charakteru procesów wczesnej diagenezy osadów ilasto-krzemionkowych z obszaru złożowego IOM (wschodni Pacyfik, strefa rozłamowa Clarion-Clipperton). Zwrócono uwagę na zróżnicowanie uwarunkowań środowiskowych istotnych z punktu widzenia geologii regionalnej i paleogeografii, wpływających na zmienność litologiczną osadów oraz możliwość formowania się tlenkowych skupień Fe-Mn. W wyniku badań osadów wchodzących w skład tzw. litofacji stropowej FCl iv formacji Clipperton (pliocen-holocen), reprezentowanych przez muły ilaste krzemionkowe, ustalono średnią średnicę ziarna na poziomie x = 6,83 phi. Potwierdzono zdecydowaną jednomodalność rozkładów uziarnienia oraz ich słabe wysortowanie. Stwierdzono różnice ilościowe w składzie mineralnym w obrębie podfrakcji 0,004 oraz 0,002 mm, w grupie chlorytów i smektytów. Odnotowano znaczną zmienność pionową w składzie gatunkowym i ilości bioklastów promienic i okrzemek, minerałów ilastych z grupy kaolinitu i illitu oraz w zawartości mikrokonkrecji. Zasygnalizowano, że stabilność czasowo-przestrzenna składowych środowiska w obszarze strefy rozłamowej Clarion-Clipperton warunkuje istnienie atrakcyjnych gospodarczo pól konkrecjonośnych, stanowiących potencjalne źródło pozyskiwania rud w przyszłości. SŁOWA KLUCZOWE: Clarion-Clipperton, litologia, mineralogia, granulometria, wczesna diageneza, minerały ilaste. ABSTRACT: Authors presented geospatial variability of selected sedimentological, mineralogical and diagenetical features of clayey-siliceous sediments from Interoceanmetal deposit area (eastern Pacific, Clarion-Clipperton fracture zone). Changes of environmental conditions essential to geological and palaeogeographical situation into C-C zone, and also their importance to forming processes of Fe/Mn oxide concentrations have been described. Research studies on sediments, classified to the uppermost part of Clipperton FCl IV Formation (pliocene-holocene), show unimodal distribution of samples, poor sorting and mean grain size of siliceous clayey muds amount to x = 6,83 phi. Some qualitative/quantitative changes into the mineral composition of the clay 0,004 / 0,002 mm subfractions (clay minerals from kaolinite/illite/chlorite/smectite groups), perpendicular variability of some Radiolaria/Diatomeae species and also micronodules amount depletion during burial processes have been confirmed. Environmental conditions into the C-C zone enable to form economically attractive depositional fields covered by polymetallic nodules that constitute potential ore sources of Mn, Ni, Co, Cu and other metals in the future.KEYWORDS: mineralogy, Clarion-Clipperton, lithology, granulometry, early diagenesis, clay minerals

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012318041
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.