Article thumbnail
Location of Repository

Pole konkrecjonośne Clarion-Clipperton - źródło surowców w przyszłości

By Ryszard. Kotliński

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 212-214.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Przedstawiono ujawnione zależności i prawidłowości rozmieszczenia konkrecji polimetalicznych występujących w polu konkrecjonośnym Clarion-Clipperton na Pacyfiku. Wykazano ścisłe związki rozwoju morfostrukturalnego tego regionu z ewolucją Płyty Pacyficznej, w okresie mezo-kenozoicznym. Charakter ukształtowania dna jest bezpośrednim odzwierciedleniem rozwoju geologicznego i zmieniających się warunków sedymentacyjnych determinujących formowanie produktywnych konkrecjonośnych stref złożowych. Wyróżniony typ hydrogeniczny konkrecji "H" o relatywnie wyższych zawartościach Fe i Co wykazuje w porównaniu do typu diagenetycznego "D" i przejściowego "HD" obniżone zawartości Mn, Ni i Cu. Na obszarze wydobywczym IOM dominujące znaczenie mają konkrecje typu "D" i "HD" (o podwyższonej zawartości REE) wyrażające się wysokim wskaźnikiem konkrecjonośności i zawartości metali, zalegające w interwale głębokości 4200-4500 m ppm. Przyjęte graniczne kryteria wydzielenia obszaru złożowego, w tym wysoki wskaźnik konkrecjo nośności powyżej 10 kg/m2 oraz zawartości Mn ( 30%) i sumy (Cu+Ni+Co 2,5%) oraz nachylenie dna ( 7 stopni) potwierdzają wysoką perspektywiczność tego pola, w tym obszaru wydobywczego IOM. SŁOWA KLUCZOWE: konkrecje polimetaliczne pola clarion-clipperton, zależności rozmieszczenia, geneza, zasoby szacunkowe. ABSTRACT: The paper presents revealed relationships and regularities of polymetallic nodules distribution occurring on the Clarion-Clipperton nodules field. The strict correlations between morfostructural development of the region with the Pacific Plate evolution in the mezo-cenozic were demonstrated. The seabed form characteristics are direct reflection of geological development and changing sedimentation conditions determining the formation of productive nodule deposits. The selected hydrogenetic nodule type "H" with higher relative contents of Fe and Co shows in comparison against diagenetic type "D" and transition type "HD" lower contents of Mn, Ni and Cu. In the IOM mining area the greatest significance have type "D" and "HD" (with increased content of REE) and high nodules abundance and metal content, occurring at depth interval of 4200-4500 m. Adopted criteria for mining area delineation, including high nodule abundance above 10 kg/m2 and Mn content ( 30%) and high grade sum of Cu, Ni, Co 2,5% and bottom slope 7 degree, confirm the IOM ore deposits can be considered perspective. KEYWORDS: polymetallic nodules deposits in ccz, origin, distribution, resources estimates of manganese nodule deposits

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012318038
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.