Article thumbnail
Location of Repository

Metoda projektowania wkopu udostępniającego i tymczasowego zwałowiska na przedpolu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego rozprawa doktorska /

By Zbigniew. Jagodziński

Abstract

Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2011.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Technologia udostępnienia złoża z lokalizacją zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego, opis sposobu udostępnienia, fazy udostępnienia złoża z budową zwałowiska na przedpolu, charakterystyka nowej metody, opis postępowania podczas projektowania wkopu udostępniającego, zwałowiska na przedpolu, zarys nowej metody projektowania, prezentacja mechanizmu działania nowej metody projektowania wkopu udostępniającego i zwałowiska na przedpolu na przykładzie wybranego obiektu badawczego, wyznaczenie danych wejściowych do prezentowanej metody, lokalizacja miejsca budowy wkopu udostępniającego z określeniem kierunku postępu frontów roboczych, analiza czynników wpływających na wybór miejsca udostępnienia, określenie miejsc występowania najkorzystniejszego współczynnika N:W w granicach zalegania złoża, określenie najkorzystniejszego kierunku eksploatacji pokładu, analiza czynników hydrogeologicznych rejonu złoża, określenie warunków geotechnicznych występujących w rejonie udostępnienia, analiza ukształtowania powierzchni terenu w rejonie miejsca lokalizacji wkopu udostępniającego, metoda projektowania wkopu udostępniającego, tymczasowego zwałowiska na przedpolu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, możliwość usytuowania zwałowiska na przedpolu jak najbliżej wkopu udostępniającego, występowanie infrastruktury na terenie wybranego miejsca udostępnienia, możliwość jej likwidacji wraz z oszacowaniem kosztów przedsięwzięcia, analizy współczynnika N:W w granicach złoża z wykorzystaniem programu Modeller, metoda analizy bloków N:W, określenie objętości nadkładu koniecznej do zdjęcia podczas udostępnienia do momentu przejścia na zwałowanie wewnętrzne wraz z oszacowaniem wstępnej objętości zwałowiska na przedpolu, projektowanie położenia frontów nadkładowych, węglowych pozwalającego na rozpoczęcie zwałowania wewnętrznego, określenie wstępnej objętości zwałowiska na przedpolu, interpretacja matematyczna symulacji postępów frontów w wyrobisku dla metody projektowania wkopu udostępniającego i zwałowiska na przedpolu, interpretacja matematyczna metody udostępnienia na przykładzie złoża Drzewce pole Bilczew, analiza czynników związanych z lokalizacją zwałowiska na przedpolu, określenie powierzchni terenu potrzebnej pod zwałowisko, projektowanie bryły zwałowiska na przedpolu, tworzenie pierwszego modelu obliczeniowego, określenie najkorzystniejszego kształtu modelu bryły zwałowiska, możliwości wydobywczych kopalni na podstawie symulacji postępów frontów roboczych podczas jego likwidacji, symulacja postępów frontów dla modelu 2 zwałowiska na przedpolu, symulacja postępów frontów dla modelu 3 zwałowiska na przedpolu, symulacja porównawcza postępów w przypadku zastosowania technologii udostępnienia z zastosowaniem zwałowiska zewnętrznego, na przedpolu z wprowadzeniem dodatkowej koparki do likwidacji zwałowiska, analiza, wnioski z przeprowadzonych prób symulacji postępów frontów podczas likwidacji poszczególnych brył zwałowiska na przedpolu, weryfikacja metody projektowania na przykładzie wkopu udostępniającego, zwałowiska na przedpolu odkrywki Drzewce, wpływ technologii udostępnienia z wykonaniem zwałowiska na przedpolu na objętość wyrobiska końcowego, metoda projektowania wkopu udostępniającego, tymczasowego zwałowiska na przedpolu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, charakterystyka obiektu badań przyjętego do prezentacji metody, odkrywka Drzewce w Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A., położenie, budowa geologiczna złoża Drzewce, zasoby geologiczne, przyjęta koncepcja eksploatacji, układ maszyn w wyrobisku podczas eksploatacji, charakterystyka posiadanego oprogramowania zastosowanego do prezentacji nowej metody projektowania, technologia projektowania rozwoju kopalni odkrywkowej z wykorzystaniem modeli cyfrowych wyrobiska, ogólny opis metody, dane geologiczne z otworów badawczych, tworzenie cyfrowego modelu pokładu węgla oraz modelu powierzchni terenu w rejonie złoża przy wykorzystaniu programu Modeller, proces modelowania wyrobiska docelowego, budowa modeli wyrobiska do stropu, spągu pokładu, projektowanie granicy wybierania pokładu jako konturu bazowego, projektowanie zboczy stałych wyrobiska, określenie zasobów przemysłowych w docelowym modelu wyrobiska, całkowitej wielkości nadkładu, średniego współczynnika N:W dla całego wyrobiska, obliczanie całkowitej wielkości nadkładu na podstawie wygenerowanych modeli wyrobiska docelowego, obliczanie całkowitej ilości węgla do wydobycia w przyjętym okonturowaniu. Określenie wielkości zasobów przemysłowych, operatywnych, planowane wielkości zdejmowania nadkładu, wydobycia węgla w poszczególnych latach eksploatacji, podstawowe wytyczne do projektowania postępów frontów w wyrobisku, określenie wymaganych wielkości wydobycia węgla w poszczególnych latach eksploatacji, określenie maksymalnej wielkości zdejmowania nadkładu, dobór maszyn podstawowych dla projektowanej odkrywki na podstawie wcześniej założonych wielkości zdejmowania nadkładu, wydobycia kopaliny, projektowanie modeli cyfrowych poziomów roboczych poszczególnych pięter nadkładowych, metoda projektowania wkopu udostępniającego i tymczasowego zwałowiska na przedpolu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, określenie danych wejściowych do projektowania udostępnienia na podstawie wyrobiska odkrywkowego Drzewce, dane geologiczne z otworów badawczych, tworzenie cyfrowego modelu pokładu węgla dla pól eksploatacyjnych złoża Drzewce, określenie zasobów przemysłowych węgla brunatnego w docelowym modelu wyrobiska, całkowitej wielkości nadkładu oraz średniego współczynnika N:W dla wszystkich pól eksploatacyjnych złoża Drzewc

Topics: Węgiel brunatny, kopalnie i wydobycie, Hałdy, symulacja komputerowa, Wyrobisko (górnictwo), Elektroniczne rozprawy akademickie.
Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Year: 2011
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012304254
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.