Article thumbnail
Location of Repository

Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego, wybranej części Krakowa, w aspekcie możliwości zaopatrzenia w wodę i pozyskania energii cieplnej

By Tadeusz. Solecki

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. 400-[401]Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono analizę warunków hydrogeologicznych, konstrukcję wybranego ujęcia wód podziemnych, stanowiącego otwór studzienny ujmujący czwartorzędowy poziom wodonośny oraz wyniki testu hydrodynamicznego i ich interpretację. Przeprowadzony test polegający na próbnym pompowaniu pomiarowym, umożliwił ocenę zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Wielkość obliczonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody wskazuje, że istnieje możliwość wykorzystania tego ujęcia do zaopatrzenia w wodę dla celów pitnych i sanitarnych z równoczesnym pozyskaniem energii cieplnej z wody podziemnej, za pomocą pompy ciepła. SŁOWA KLUCZOWE: ujęcie wód podziemnych, pompowanie pomiarowe, zasoby eksploatacyjne, pozyskanie energii cieplnej. ABSTRACT: In the article is presented the analysis of hydrogeological conditions, construction of chosen groundwater capture, which contains an Quarternary water-bearing horizon well and results of hydrodynamical test and its interpretation. This test - pumping test - made an evaluation of admissible volume of extracted groundwater catchment possible. The size of counted admissible volume of water points that there is a possibility of using this groundwater catchment to water supplying for drinking and sanitary purpose, and obtaining of heat energy from groundwater, with the use of a heat pump. KEYWORDS: groundwater capture, pumping test, admissible volume of groundwater, obtaining of heat energy

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011318056
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.