Article thumbnail
Location of Repository

The influence of lithology on permeability values determined by Wyllie and Rose relation

By Ion. Malureanu

Abstract

Tyt. z nagł.Bibliogr. s. 291-[292].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Do podstawowych właściwości zbiornikowych określających złoże naftowe należą: miąższość złoża, wielkość obszaru, porowatość, nasycenie węglowodorami i porowatość. Z wyjątkiem przepuszczalności, pozostałe parametry można precyzyjnie określić na podstawie pomiarów otworowych. Przepuszczalność jest miarą łatwości, z jaką warstwy przepuszczają przez siebie płyn. Porowata skała musi mieć sieć połączonych porów, kapilar, pęknięć i szczelin. Wielokrotne procesy sedymentacji i diagenezy mogą doprowadzić do powstania kompleksu oraz układu porów. Ich morfologia zależy od składu mineralnego, struktury i tekstury złoża. Wielość czynników wpływających na przepuszczalność utrudnia ich określenie na podstawie korelacji z innymi właściwościami petrofizycznymi uzyskanymi z pomiarów otworowych (porowatość, nasycenie wodą resztkową i inne). Korelacje te stanowią główną troskę inżynierów złożowych oraz geofizyków (np. Kozeny, Wyllie i Rose, Tixier, Timur, Coates i in.). Dobrą korelację porowatości i przepuszczalności dla różnych litologii uzyskał Chilingarian. Wyniki wykazały również znaczącą poprawę oszacowań wartości przepuszczalności w przypadku badań Herrona (1987), kiedy zastosowano relację wg Kozeny-Caramana, w której wprowadzono pewne współczynniki zależne od tekstury i składu mineralnego. Można zatem zauważyć, że wprowadzenie litologii do zależności na przepuszczalność prowadzi do polepszenia możliwości określenia przepuszczalności na podstawie korelacji. Celem artykułu jest ustalenie współczynników na podstawie zależności Wylliego i Rose'a w funkcji litologii na drodze badań próbek piasku, piasku krzemionkowym, piaskowca wapiennego i wapnia. W celu zrealizowania tego celu autorzy zastosowali model regresji liniowej, uzyskany z linearyzacji zależności Wylliego i Rose'a. Za pomocą tego modelu możliwe było uzyskanie przedziału ufności na poziomie do 95%. Na zakończenie artykułu autorzy zaproponowali nowe zależności i obliczenia wartości przepuszczalności dla tychże litologii. SŁOWA KLUCZOWE: przepuszczalność, litologia, porowatość, nasycenie wodą resztkową, liniowy model regresji. ABSTRACT: The main reservoir properties that define a petroleum field are: bed thickness of reservoir, area, porosity, hydrocarbon saturation and permeability. Excepting permeability, the other ones can be determined accurately from well log data. Permeability is a measure of the ease with which a formation permits a fluid to flow through it. In order to be permeable, a rock must have interconnected porosity (pores, vugs, capillaries, fissures, or fractures). Multiple processes of sedimentation and diagenesis can create complex and variable pore systems and their morphology depends on the mineralogical composition, structure and texture of the reservoir. The multitude of factors which influence the permeability make them difficult to determine, based on the correlations with others petrophysic properties, obtained from well log (porosity, irreducible water saturations etc.). Such correlations have represented a major concern for many reservoir engineers and geophysicists (e.g. Kozeny, Wyllie & Rose, Tixier, Timur, Coates, etc). A good porosity - permeability correlation for different lithologies was obtained by Chilingarian. The results showed a considerable improvement in permeability estimation that was also obtained by Herron (1987) with a relation adjusted after Kozeny-Caraman in which he introduced the same coefficients dependent on texture and mineralogical composition. Therefore, we may remark that introducing lithology in the relations for permeability estimation leads to the improvement of permeability determination based on correlations. The aim of this paper consists in establishing the coefficients from Willy and Rose in function of lithology using experimental determinations on sand, siliceous sandstone, calcareous sandstone and limestone samples. In order to materialise this objective, we used linear models of regression, obtained from the linearization of Willy and Rose relation. With these models, the authors can obtain a confidence interval up to 95%. In the end of the paper, the authors propose new relations for permeability evaluation for these lithologies, and also new proceeding of calculus for other lithologies. KEYWORDS: permeability, lithology, porosity, water irreducible saturation, linear model regression

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011318048
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.