Article thumbnail
Location of Repository

Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w Polsce

By Krzysztof. Kwaśniewski

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 536-[537].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Prognozy dotyczące głównych paliw alternatywnych do pojazdów na rok 2020 oceniają potencjał rynkowy paliw produkowanych z biomasy na 15%, gazu ziemnego na 10%, LPG na 5% i wodoru na kilka procent. Strategie rozwoju rynku NGV w Europie czy w regionie Azji i Pacyfiku są zdecydowanie różne. Substytucja paliw ropopochodnych w Polsce na zakładanym poziomie 2% w roku 2010 i 5% w roku 2015 nie będzie możliwa do zrealizowania, cele strategiczne w tym zakresie należy zatem skorygować. Na obecnym etapie rozwoju rynku w Polsce kluczowym zagadnieniem są strategie wdrożeniowe oraz koszty. Rozwiązania w zakresie wytwarzania pojazdów oraz sprężania gazu są technologią w pełni dojrzałą i nie stwarzają żadnego ryzyka operacyjnego. Doświadczenia krajów europejskich wskazują, że osiągnięcie "masy krytycznej" wymaga wybudowania w Polsce kilkuset czynnych całodobowo stacji sprężania, a analiza kosztów operacyjnych najlepszych rozwiązań w kraju pokazuje, że budowa i eksploatacja stacji może być efektywna przy cenie CNG na poziomie 1,35 zł/Nm3 (dotyczy poziomu cen I kwartału 2009), a więc zapewniającej konkurencyjność wobec paliw ropopochodnych. Jednak PGNiG S.A. powinno dokonać reorientacji strategii eksploatacji posiadanych stacji sprężania, standaryzacji rozwiązań w zakresie ich budowy i wyposażenia oraz polityki cen CNG. SŁOWA KLUCZOWE: sprężony gaz ziemny, CNG, stacje tankowania CNG, paliwa ekologiczne. ABSTRACT: The forecast for 2020 for the main alternative gas for vehicles estimate the economic (market) potential of fuel produced of bio-mass at 15%, natural gas at 10%, LPG at 5% and hydrogen at a few percent. The development strategies of the NGV market in Europe and in the Asia-Pacific area are completely different. The substitution of fuel oil derivatives in Poland on the estimated level of 2% in 2010 and 5% in 2015 will not be possible to implementation (realization); thus the strategic aims in this area have to be corrected (adjusted). The implementing strategies and costs are the crucial issues at the present stage of the market development in Poland. The solutions of vehicles production and gas compression are the fully developed technology and do not create any operational risk. Based on the European countries experiences we can say that in order to reach the critical mass it is necessary to build in Poland a few hundred CNG gas stations, opened 24 hours. The analysis of operational costs of the best solutions in Poland shows that construction and exploitation of the gas stations can be effective at the 1,35 zł/Nm3 CNG price (for the prices of the first three months); so it guarantees the competitiveness toward the fuel oil derivatives. In that case PGNiG S.A. is obliged to reorientate its strategy of exploitation their CNG gas stations, to standardize the solutions of constructing and equiping as well as the CNG price policy. KEYWORDS: CNG, compressed natural gas, refuelling stations, ecological gas (fuel)

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2011317017
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.