Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Koncepcja przestrzennego odwzorowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym

By Zbigniew. Kasztelewicz

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s.[325].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Odkrywkowa eksploatacja złóż wymaga podczas jego udostępnienia zdjęcia nadkładu zalegającego nad nim i zdeponowania go poza wyrobiskiem odkrywkowym. Najczęściej nadkład ten lokowany jest na zwałowiskach zewnętrznych zlokalizowanych w bezpośredniej odległości od wkopu udostępniającego. Największe tego typu obiekty powstają podczas budowy kopalń odkrywkowych węgla brunatnego. Głębokość zalegania tych złóż powoduje, że na zwałowisko zewnętrzne trafia od kilku do kilkuset milionów m3 nakładu. W związku z tym koszty związane z procesem zwałowania są istotnym elementem udostępnienia złoża. W artykule przedstawiono koncepcję przestrzennego odwzorowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym. Stworzono hipotetyczny model zwałowiska oraz topografii terenu, na którym zostało ono zlokalizowane. Odwzorowania kosztów dokonano przy użyciu modelu blokowego tego zwałowiska. SŁOWA KLUCZOWE: kopalnie węgla brunatnego, zwałowisko zewnętrzne, koszty zwałowania, model blokowy. ABSTRACT: Opencast exploitation of mineral deposits requires removing the overburden lying over them and dumping it outside the pit. Most often the overburden is located at the external dumps in immediate proximity from the opening cut. Biggest objects of this kind are created during the building of opencast lignite mines. Large depth on which the deposits are located results in a creation of an external dump with a capacity ranging from a few to few hundred million m3. Costs associated with dumping are relevant element of making the deposit accessible. The article presents a concept of spatial model of costs of dumping at the external dump. A hypothetical model of the external dump and terrain's topography on which the dump is located was created. The costs were projected with the use of the dump's block model. KEYWORDS: lignite mines, external dump, cost of dumping, block model

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010318180
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.