Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zasady doboru obudowy powłokowej

By Andrzej. Wichur

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 508-509.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Obudowy powłokowe stały się szerzej znane w Polsce w latach 70. ubiegłego stulecia. Aktualna norma dotycząca projektowania obudów powłokowych bardzo ogólnie przedstawia zakres stosowania tego rodzaju obudowy. Ogranicza się jedynie do kilku najważniejszych warunków technicznych, jakie muszą być spełnione, aby móc ten typ obudowy zastosować. Celem niniejszej pracy było uzupełnienie tego zakresu kryterium ekonomicznym, które umożliwia dobór optymalnej konstrukcji obudowy. Prowadzoną analizę zasad doboru obudowy powłokowej oparto na wykonaniu 144 projektów dla szeregu danych, z wykorzystaniem m.in. różnych wartości parametrów geotechnicznych skał, głębokości lokalizacji wyrobiska oraz trzech typów odrzwi. Otrzymane wyniki mogą być zastosowane przy projektowaniu obudów powłokowych. SŁOWA KLUCZOWE: obudowa powłokowa, wyrobiska korytarzowe, tunele. ABSTRACT: Shell lining had been wider known in Poland during 70s of the previous century. A present standard concerning design of the shell lining presents the range of the lining usage in a very general manner. It is only confined to a few basic technical conditions which must be fulfilled in order to apply this type of lining. The aim of this study was to supplement this scope with an economical criterion, which facilitates the optimal selection of the lining construction. The carried out analysis of principles of the shell lining's selection was based on 144 projects for series of data, with application a.o. various geotechnical parameters of rock, depths of dog headings and three types of steel sets. The obtained results can be applied in the shell lining's design. KEYWORDS: shell lining, dog headings, tunnels

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010313168
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.