Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Analiza MES-MKEB nieliniowego problemu współdziałania ławy fundamentowej z podłożem gruntowym

By Paweł. Fedczuk

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. [238].Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Niniejsza praca prezentuje koncepcję zastosowania kombinowanej metody (składającej się z metody elementów skończonych MES i kontaktowych elementów brzegowych MKEB) do analizy trójwymiarowego problemu współdziałania układu "ława fundamentowa-podłoże gruntowe". Zawiera ona elementarne podstawy teoretyczne, uwzględniające sformułowanie globalnego równania równowagi i prezentację sposobu rozwiązania tej relacji (wykorzystującego technikę przyrostowo-iteracyjną, opartą na metodzie Raphsona-Newtona). Zostały zamieszczone wyniki obliczeń dla przykładu układu "ława fundamentowa-podłoże gruntowe" (z użyciem sprężysto-plastycznego modelu gruntu Modified Cam-Clay). SŁOWA KLUCZOWE: metoda elementów skończonych, metoda kontaktowych elementów brzegowych, układ "ława fundamentowa-podłoże gruntowe". ABSTRACT: The following paper presents the concept of using a combined method (consisting of finite element method FEM and contact boundary element method CBEM) to analyze the 3-D interaction problem of system "continuous footing-subsoil". It comprises elementary theoretical basis, considering formulation of global equation of equilibrium and presentation of the method of solution this relation (using a step-iterative technique based upon the Raphson-Newton method). Calulation results for specific example of system "continuous footing-subsoil" (with using elasto-plastic soil model Modified Cam-Clay) was presented. KEYWORDS: finite elements method, contact boundary element method, system "continuous footing-subsoil"

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010317084
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.