Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Capability process assessment in Six Sigma approach

By Andrzej Czarski

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s.[112].Dostępny również w formie drukowanej.ABSTRACT: Statistical techniques occupy a particular place in the organizational culture Six Sigma that is used in many renowned organizations (Motorola, General Electric, Bombardier, Nokia, Sony, BMW, Philips etc.) in order to achieve in the shortest possible time the highest quality level. In the Six Sigma approach the assessment of a process potential is made relating to client's expectations using long-term and short-term process capability - correspondingly Cp, Cpk and Pp, Ppk. The basis of such an asses­sment of process capability is partition of the total process variability into two components: the compo­nent independent on time (the same material, operator, tools and process setting) and the component dependent on time (caused by e.g. changes oí raw material, process setting etc.). Such a partition oí the variability is necessary, it enables the better understanding of the process and in consequence - its improvement. The aim of research has been the assessment of short-term and long-term capability of the process of drop forgings heat treatment regarding the hardness. The estimation of capability indices Cp, Cpk and Pp, Ppk as well as the detailed interpretation of the results have been carried out. STRESZCZENIE: Six Sigma to sprawdzony przez wiele renomowanych firm (Motorola, General Electric, Bombar­dier, Nokia, Sony, BMW, Philips itd.) sposób na osiągnięcie wyższej jakości w czasie krótszym niż konkurencja. Szczególną rolę w kulturze organizacyjnej Six Sigma zajmują metody statystyczne; metody te są jednym z podstawowych narzędzi doskonalenia procesów. W obszarze wykorzystania metod statystycznych mieści się między innymi zagadnienie oceny możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań klienta. Do takiej oceny wykorzystuje się współczynniki zdolności krótkoterminowej Cp, Cpk, oraz współczynniki zdolności długoterminowej Pp, Ppk. Wymienione współczynniki pozwalają na ocenę możliwości procesu zarówno ze względu na zmienność niezależną od czasu (ten sam surowiec, operator, narzędzia, ustawienie procesu), jak i ze względu na zmienność zależną od czasu (spowodowaną np. różnicami pomiędzy kolejnymi partiami surowca, zmianami w ustawieniach procesu w czasie itd.). Takie rozróżnienie pozwala na lepsze zrozumienie zachowania się procesu i w konsekwencji na jego doskonalenie. Celem przeprowadzonych badań była ocena zdolności krótkoterminowej i długoterminowej procesu obróbki cieplnej odkuwek stalowych. W pracy dokonano oceny współczynników zdolności krótkoterminowej Cp, Cpk i długoterminowej Pp, Ppk w odniesieniu do twardości, oraz przeprowadzono szczegółową interpretację otrzymanych wyników. KEYWORDS: quality management, statistical methods, Six Sigma, heat treatment. SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie jakością, metody statystyczne, Six Sigma, obróbka cieplna

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010315055
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.