Article thumbnail
Location of Repository

Rola i sens aproksymacji krzywych składu ziarnowego surowców mineralnych

By Daniel. Saramak

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliografia s. 313.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Artykuł porusza problemy dotyczące zagadnień aproksymacji krzywych składu ziarnowego surowców mineralnych oraz wykorzystania ich wyników do określania powierzchni właściwej materiałów uziarnionych. W artykule zostały przedstawione teoretyczne uwarunkowania związane ze sposobami aproksymacji krzywych składu ziarnowego oraz wzory aproksymujące krzywe składu ziarnowego opisane rozkładami logarytmiczno-normalnym i logistycznym. Dokonano też aproksymacji dla wymienionych rozkładów. Przedstawiono też sposoby obliczania powierzchni właściwej materiałów drobno uziamionych z wykorzystaniem wyników aproksymacji za pomocą rozwinięcia w szereg potęgowy Taylora. SŁOWA KLUCZOWE: aproksymacja krzywych składu ziarnowego, rozkład logarytmiczno-normalny, rozkład logistyczny, analityczne wyznaczanie powierzchni właściwej. ABSTRACT: The article describes problems concerning matters of approximation of grain size curves of mineral raw materials and also ways of using these results for description of specific surface of grained materials. In the article there were presented theoretical conditions connected with manners of approximation of grain size curves and approximation formulas for grain size curves described by logarithmic-normal distribution and logistic distribution. It was also made an approximation of these distributions, as well ways of calculation of specific surface of fine grained materials with using Taylor's power sequence based on approximation results were presented. KEYWORDS: approximation of grain composition curves, logarithmic-normal distribution, logistic distribution, analytical determination of specific surface

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2010318125
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.