Kucie wybranych dwufazowych stopów tytanu w warunkach izotermicznych : rozprawa doktorska /

Abstract

Recenzenci pracy: Stefan Szczepanik, Andrzej Gontarz.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2009.Bibliogr. k. 105-111.Tytan, jego stopy, otrzymywanie, podział stopów tytanu, jednofazowe stopy α, pseudo-α, dwufazowe α+β, jednofazowe β, pseudo-β, przemiany fazowe zachodzące w tytanie, w jego stopach, właściwości dwufazowych stopów tytanu jako materiału konstrukcyjnego, zastosowanie, przeróbka plastyczna, charakterystyka procesu, zastosowanie kucia izotermicznego, narzędzia, obróbka cieplna, materiał do badań, aparatura, warunki modelowania fizycznego, badania metalograficzne, założenia obliczeń numerycznych, określenie warunków brzegowych, charakterystyka badanego materiału, wyznaczenie warunków tarcia w próbach spęczania pierścieni, kucie odkuwki kołpaka, założenia projektowe, modelowanie fizyczne, dobór smukłości wsadu, modelowanie numeryczne, analiza teoretyczna procesu dziurowania, kucie izotermiczne na prasie hydraulicznej, mikrostruktura materiału po kuciu, pomiar powierzchni względnej granicy międzyfazowej SV, wpływ stopnia odkształcenia, prędkości odkształcenia na mikrostrukturę, pomiar mikrotwardości HV0,07, wpływ temperatury kucia na mikrotwardość, temperatury kucia na obciążenie narzędz

Similar works

Full text

thumbnail-image

Academic Digital Library (Akademickiej Bibliotece Cyfrowej)

Full text is not available
oaioai:abc.krakow.pl:dd20...Last time updated on 7/1/2013

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.