Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ekonomiczna analiza przedsięwzięcia budowlanego w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie kosztów docelowych

By Anna Sobotka

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.118-119.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest stosowanym na świecie systemem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dla celów publicznych. Stanowi rozwiązanie, które w Polsce powinno być wykorzystywane w powiązaniu z uwzględnieniem funduszy unijnych. Jednym z podstawowych problemów, które należy rozwiązać, podejmując inwestycje w jakimkolwiek modelu systemu PPP, jest trafne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego i przeprowadzenie rachunku efektywności inwestycji. Musi on obejmować zarówno wszystkie etapy cyklu inwestycyjnego (tzn. od pomysłu do oddania do eksploatacji), jak i uwzględniać okres eksploatacji zasobów, objęty kontraktem na świadczenie usług i zarządzanie nimi przez partnera prywatnego. Autorzy w artykule przedstawiają metodę analizy ekonomicznej na przykładzie hipotetycznej inwestycji drogowej, jaką jest obwodnica miasta. Wykorzystuje ona tradycyjne narzędzia, używane w ocenie ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, takie jak NPV (zaktualizowana wartość netto) oraz rachunek kosztów docelowych (target costing). Ten ostatni stanowi podstawowy element w kalkulacji kosztów i odnosi się do całego cyklu życia produktu. Przykład poprzedzony jest krótką charakterystyką partnerstwa publiczno-prywatnego oraz metody rachunku kosztów docelowych. SŁOWA KLUCZOWE: partnerstwo publiczno-prywatne, koszty docelowe, efektywność inwestycji, cykl życia, droga. ABSTRACT: Public Private Partnership (PPP) is the system of realizing investment - enterprises for public purposes that is practiced in the world. It is the solution that should be practiced in Poland, also with the usage of the funds from the European Union. One of the main problems, that should be solved while undertaking investments in any model of the system Public Private Partnership (PPP), is a right estimation of costs of the investment - enterprise and making the calculation of the investment efficiency. This calculation has to include both all the stages of the investment cycle (i.e. from the idea into the exploitation) and the exploitation cycle of the resources that is contracted for lendering services and managing the resources by the private partner. The authors of this article present the method of economic analysis on the example of the hypothetical road - investment of a ring-road. This method uses the traditional tool that is practiced in the economic estimation of the profitability of the investment - enterprises, e.g. NPV (updated net value) and the account of target costing that is the fundamental element of cost calculation and refers to the whole life cycle of the product. The example is prefaced by a short characteristics of Public Private Partnership (PPP) and the method of target costing. KEYWORDS: public private partnership, target costing, investment efficiency, life cycle, road

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008317085
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.