Spektrometria promieniowania gamma prób środowiskowych; nuklidy promieniotwórcze w środowisku przyrodniczym Gorców : rozprawa doktorska /

Abstract

Recenzenci pracy: Jerzy W. Mietelski, Edward Chruściel.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2005.Bibliogr. k. 155-162.Podstawy metodologii pomiaru spektrometrycznego, spektrometria promieniowania gamma, układ spektrometryczny, redukcja tła, wyznaczanie aktywności, krzywa wydajności spektrometru, w fotopiku, źródła kalibracyjne, funkcje dopasowujące, niestandardowe metody kalibracji, obliczenia, metody semiempiryczne, Monte Carlo, wydajność całkowita, samoabsorpcja w próbce, koincydencyjne sumowanie fotonów, formuły analityczne na poprawkę na koincydencyjne sumowanie Cc, źródła punktowe, objętościowe, metody doświadczalne wyznaczania poprawki, kalibracja spektrometru z detektorem półprzewodnikowym i metodologia pomiarów, aparatura pomiarowa, spektrometr, osłona detektora, tło, geometrie pomiarowe, dane jądrowe dla źródeł kalibracyjnych, wybór linii używanych, rozszerzenie krzywej wydajności dla niskich energii, wydajność całkowita, poprawki na samoabsorpcję Cs, weryfikacja doświadczalna stosowanej metody pomiaru, limit detekcji, metodologia pomiaru spektrometrycznego, zagadnienia, szczegółowe, program do półautomatycznej analizy danych pomiarowych, problematyka zamykania naczyń pomiarowych w pomiarach, szczelność naczyń pomiarowych, zaburzenie równowagi promieniotwórczej dla różnych materiałów, poprawki na niewielkie zmiany wysokości próbki, nuklidy promieniotwórcze w środowisku przyrodniczym Gorców, pobór próbek, punkty poboru, gleba, porost, grzyby, depozycja, stężenie Cs-137 w warstwach gleby, radionuklidów naturalnych w glebie, porost

Similar works

Full text

thumbnail-image

Academic Digital Library (Akademickiej Bibliotece Cyfrowej)

Provided original full text link
oaioai:abc.krakow.pl:dd20...Last time updated on 7/1/2013

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.