Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Algorytm tabu w optymalizacji uogólnionego problemu przydziału

By Konrad. Wala

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s.316.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono model dyskretny uogólnionego problemu przydziału. Model ten reprezentuje określone problemy przydziału zadań do środków. Dla badanego NP-trudnego problemu optymalizacji dyskretnej zaproponowano sześć algorytmów konstrukcyjnych szeregowania listowego oraz, jako algorytm popraw, algorytm tabu z pamięcią krótko- i długo terminową. Załączono wyniki badań numerycznych procesu poprawy rozwiązań dla instancji z biblioteki OR-library. SŁOWA KLUCZOWE: uogólniony problem przydziału, algorytm tabu, sąsiedztwo. ABSTRACT: In the paper the discrete model of generalized assignment problem is presented. For investigated NP-hard discrete optimization problem we give detailed description of six constructive algorithms and as improving algorithm the tabu one with short and long term memory. Numerical results of improving processes for instances from the OR_library are included. KEYWORDS: generalized assignment problem, tabu algorithm, neighbourhood

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2007317158
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.