Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Badania nad wykorzystaniem polimerów polisiloksanowych do wytwarzania kompozytów ceramicznych o zbrojeniu włóknistym : rozprawa doktorska /

By Teresa Gumuła

Abstract

Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2005.Bibliogr. k. 147-156.Kompozyty węgiel/węgiel, włókno/osnowa ceramiczna, rodzaje włókien stosowanych do wzmacniania osnów ceramicznych, metody otrzymywania kompozytów ceramicznych wzmacnianych włóknami węglowymi, aktualne i potencjalne zastosowania kompozytu włókna węglowe-węglik krzemu, C/SiC, otrzymywanie węglika krzemu z polikarbosilanów, materiałów ceramicznych zawierających krzem, metoda zol-żel, z prekursorów polimerowych, kryteria wyboru polimerowych prekursorów materiałów ceramicznych, preceramów, piroliza polikarbosilanu produkowanego na skalę przemysłową, polisiloksany jako prekursory materiałów ceramicznych, polimery polisiloksanowe, piroliza polisiloksanów, badania termograwimetryczne prekursorów osnów ceramicznych w zakresie temperatur 20-1700°C, kompozytów włókno/polimer, oznaczenie zawartości węgla, wodoru, krzemu i tlenu w prekursorach osnów ceramicznych, badania za pomocą spektroskopii w podczerwieni, dyfrakcji rentgenowskiej, skaningowej mikroskopii elektronowej, SEM, mikroanalizy rentgenowskiej, badanie odporności na utlenianie i oznaczenie ilości wolnego węgla w ceramicznych produktach obróbki termicznej żywic, podstawowych parametrów charakteryzujących próbki kompozytowe, oznaczenia udziału objętościowego włókien w kompozytach o osnowach polimerowych, pomiar gęstości pozornej i porowatości całkowitej próbek kompozytowych, skurczu próbek kompozytowych, badania porozymetryczne, właściwości mechanicznych próbek kompozytowych, odporności na utlenianie, współczynnika przewodnictwa cieplnego, właściwości elektrycznych, materiału na osnowy kompozytów, struktury i mikrostruktury, próbek otrzymanych po obróbce termicznej żywic polisiloksanowych, odporności na utlenianie i oznaczanie ilości wolnego węgla w ceramicznych produktach obróbki termicznej żywic, metody badań wybranych właściwości otrzymanych kompozytów, charakterystyka prekursorów osnów kompozytowych, opracowanie warunków obróbki termicznej żywic polisiloksanowych, spektroskopia w podczerwieni, FTIR, dyfrakcja rentgenowska, XRD, dobór włókien węglowych i charakterystyka wytworzonych próbek, C/Si-C-O, C/SiC, właściwości mechaniczne, wpływ cyklicznej impregnacji kompozytów C/Si-C-O na ich właściwości mechaniczn

Topics: Kompozyty włókniste, właściwości mechaniczne, Polimery
Publisher: Kraków : AGH,
Year: 2005
OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2005304010
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • http://winntbg.bg.agh.edu.pl/r... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.