Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Model prędkościowy fal P i S oraz gęstości objętościowych dla wybranych otworów w rejonie Karpat Zachodnich Velocity model of P-waves and S-waves and bulk density for selected wells from the Western Carpathians /

By Maria. Bała

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 79.Dostępny również w formie drukowanej.STRESZCZENIE: Zostały obliczone parametry sprężyste - prędkości fal podłużnych i poprzecznych, ich stosunki oraz gęstości objętościowe dla zróżnicowanych poziomów litostratygraficznych w wybranych otworach z rejonu Karpat Zachodnich. Do obliczeń wykorzystano program komputerowy Estymacja opracowany przez M. Bałę i A. Cichego w ramach projektu badawczego nr 8 T12B 046 20. Zastosowano teoretyczny model Biota-Gassmanna, pozwalający na wyznaczanie wspomnianych parametrów na podstawie znajomości dokładnego składu mineralnego skał, współczynników porowatości i nasycenia wodą i węglowodorami, które można uzyskać z interpretacji ilościowej profilowań geofizyki otworowej. Przeprowadzono zestawienia średnich wartości obliczonych parametrów w wydzielonych jednostkach stratygraficznych, co posłużyło do oceny modelu prędkości i gęstości objętościowej. SŁOWA KLUCZOWE: prędkości fal podłużnych, prędkości fal poprzecznych, gęstość objętościowa, dane geofizyki otworowej. ABSTRACT: Elastic parameters including P-wave and S-wave velocities, their ratios, and bulk density for different lithostratigraphic levels were calculated for selected boreholes from the Western Carpathians. The calculations were made with the use of the Estymacja computer program written by M. Bała and A. Cichy within the research project No. 8 T12B 046 20. The theoretical Biot--Gasstnann's model was used, which enabled the above mentioned parameters to be determined based on known mineral composition, porosity, and water- and hydrocarbon saturation of rocks, which can be obtained from well log quantitative interpretation. Mean values of the parameters were put together for selected stratigraphic units and used for the evaluation of velocity model and bulk density model. KEYWORDS: compressional and shear wave velocities, bulk density, well logging data

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2008317051
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.